EP8111 - Varmevekslermodellering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Følgende hovedtema behandles:
-Varmevekslertyper og -klassifisering.
-Metoder for termisk-/hydrauliske beregninger av varmevekslere. Analytiske og numeriske metoder.
-Rørsatsvarmevekslere: Strømningsmodeller for mantelsidestrøm ("Flow stream-modeller")
-Spesielle tema. Eksempelvis strømningsfordeling/
skjevfordeling i varmevekslere, transient oppførsel av varmevekslere, strømningsinduserte vibrasjoner, beleggdannelse, kompakte varmevekslere.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Grunnleggende varmeoverføringsmekanismer i varmevekslere (konveksjon/konduksjon/stråling), varmevekslertyper og deres anvendelser,metoder for termisk/hydraulisk dimensjonering.

Emnet gir studenten innsikt i:Varmevekslertyper og -anvendelser, termisk-hydrauliske beregninger, beleggdannelsesmekanismer,strømningsinduserte vibrasjoner i krysstrøms-varmevekslere, effekter av skjevfordelt av strømning.

Generell kompetanse: Kompetanse i analyse og modellering av terisk-hydraulisk oppførselav varmeteknisk utstyr.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, selvstudie, forelesninger. Obligatoriske øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetteer gode grunnkunnskaper i varmetransport tilsvarende emne TEP4130 Varme- og massetransport.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og litteratur som angis under kurset.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.