course-details-portlet

ENG2800 - Forberedelsesemne for bacheloroppgaven i engelsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at studenten jobber seg fram til temaet for bacheloroppgaven og begynner innledende samarbeid med veileder. Emnet skal introdusere studenter til den akademiske sjangeren: særtrekkene til akademiske tekster og deres formål, struktur og språk, og det å finne og bruke kilder. I tillegg får studentene en innføring i de gjeldende normene for akademisk språk, skriveprosesser, og teknikker.

Studentene skal utarbeide en prosjektskisse som vil være utgangspunkt for bacheloroppgaven. Skissa skal inneholde en godt fundert problemstilling eller hypotese(r). Det skal gjøres rede for relevant metode, kilder og mulig datagrunnlag. Prosjektskissa skal dokumentere kjennskap til relevant faglitteratur og inkludere et utkast til bibliografi og en framdriftsplan for oppgaven.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har innsikt i grunnleggende etiske normer for forskning og krav til vitenskapelighet.
- kan finne og identifisere relevante primære og sekundære kilder, og kan bruke bibliotekressurser på en effektiv måte.
- kan håndtere kilder, inkludert hensiktsmessige referanseteknikker.
- kan gjennomføre en litteraturgjennomgang, med kildekritikk når det er relevant, innenfor det emnet/området kandidaten skriver bacheloroppgaven om.
- har kunnskaper om kjennetegnene og strukturen til en vitenskapelig tekst.
- har kunnskap om forskjellige skriveprosesser og skriveteknikker.
- kan planlegge et selvstendig forskningsprosjekt.
- kan diskutere og vurdere metodiske problemstillinger knyttet til et forskningsarbeid.
- kan utarbeide og presentere en prosjektskisse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter: 1-2 skriftlige oppgaver, eventuelt sammen med andre aktiviteter (f. eks. nettbaserte quizer)

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 skriftlige oppgaver, eventuelt i kombinasjon med nettbaserte quizer eller andre aktiviteter

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgaven blir vurdert til bestått/ikke bestått og skal ha et omfang på 2000-2400 ord (5-6 sider). Semesteroppgaven skal skrives på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fremmedspråk (BFS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i fremmedspråk, studieretning engelsk (BENG)

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 18.03.2021

Innlevering 19.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU