course-details-portlet

ENG2800 - Forberedelsesemne for bacheloroppgaven i engelsk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at studenten jobber seg fram til temaet for bacheloroppgaven og begynner innledende samarbeid med veileder. Emnet skal introdusere studenter til den akademiske sjangeren: særtrekkene til akademiske tekster og deres formål, struktur og språk, og det å finne og bruke kilder. I tillegg får studentene en innføring i de gjeldende normene for akademisk språk, skriveprosesser, og teknikker. Studentene skal utarbeide en prosjektskisse som vil være utgangspunkt for bacheloroppgaven. Skissa skal inneholde en godt fundert problemstilling eller hypotese(r). Det skal gjøres rede for relevant metode, kilder og mulig datagrunnlag. Prosjektskissa skal dokumentere kjennskap til relevant faglitteratur og inkludere et utkast til bibliografi og en framdriftsplan for oppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har innsikt i grunnleggende etiske normer for forskning og krav til vitenskapelighet.

- har kunnskaper om kjennetegnene og strukturen til en vitenskapelig tekst.

- har kunnskap om forskjellige skriveprosesser og skriveteknikker.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan gjennomføre en litteraturgjennomgang, med kildekritikk når det er relevant, innenfor det emnet/området kandidaten skriver bacheloroppgaven om.

- kan planlegge et selvstendig forskningsprosjekt.

- kan diskutere og vurdere metodiske problemstillinger knyttet til et forskningsarbeid.

- kan utarbeide og presentere en prosjektskisse.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan finne og identifisere relevante primære og sekundære kilder, og kan bruke bibliotekressurser på en effektiv måte.

- kan håndtere kilder, inkludert hensiktsmessige referanseteknikker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid (ca. 2000 ord totalt)

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig arbeid som skal bidra til eller være relatert til temaet for studentens bacheloroppgave. Arbeidet blir vurdert til bestått/ikke bestått og skal ha et omfang på om lag 2000-2400 ord (5-6 sider). Arbeidet skal skrives på engelsk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk (BENG)
Fremmedspråk (BFS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i engelsk eller til bachelorprogrammet i fremmedspråk, studieretning engelsk (BENG)

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU