ENE2002 - Bærekraftig energi II

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 3/10
Skriftlig eksamen 7/10 5 timer D

Faglig innhold

- Bruk av solenergi, vindenergi, havenergi og geotermisk energi i Norden og globalt
- Ressursmessige, tekniske og økonomiske rammer for
- Solenergi
- vindenergi
- Havenergi
- Geotermisk energi
- Miljøaspekter og bærekraftperspektiv med solenergi, vindenergi, havenergi og geotermisk energi
- Grunnleggende temaer knyttet til Hydrogen /Brenselceller

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten haKunnskap om:
- De tekniske komponentene som inngår sol, vind, geotermisk og havsenergi
- De forskjellige omvandlingskomponenter og anvendelses område.
- Virkningsgrader og kapasitetsfaktor
- Ha grunnleggende kunnskap om sol, vind, geotermisk og havsenergi til energiformål. 
- Gjøre rede for de viktigste konverteringsprosesser.
-Integrering av de forskjellige energikilder

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne beregne effekt, energi, virkningsgrader og kapasitetsfaktor i forbindelse med sol, vind, geotermisk og havsenergi.
- Studenten skal kunne beregne nødvendig anleggseffekt ved bruk av sol, vind, geotermisk og havsenergi.
- Studenten skal kunne gjøre økonomiskvurdering ved bruk av sol, vind, geotermisk og havsenergi.
- Studenten skal kunne anvende dataverktøy for å vurdere energiløsninger

Generell kompetanse:
- Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved utbygging av sol, vind, geotermisk og havsenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Oppgaveløsning|Prosjektarbeid

Obligatoriske arbeidskrav:
- 3 obligatoriske innleveringer
- Idèlab24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Idè-lab
  • 3 obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen/kontinuasjon i august

Prosjektoppgaven må kontinueres neste gang emnet går ordinært.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (BIFENER)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 3/10

Innlevering
24.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 7/10 D 01.12.2017 09:00 C025 - underetg.
Sommer UTS Skriftlig eksamen 7/10 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.