ENE1002 - Bærekraftig energi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- Energi med bærekraftperspektiv
- Bruk av bioenergi i Norden
- Biologiske, tekniske og økonomiske rammer
- Forbrenning av biomasse i forskjellige ovnstyper
- Markedskunnskap om sluttmarkedet (varme,elektrisitet og drivstoff) for bioenergi
- Demningstyper, flomløp, luker, ventiler, inntak, varegrinder, sjakter, svingekammere, lufting
- Turbintyper
- Elvekraftverk, høy eller lavtrykksanlegg med damanlegg
- Nedbørsfelt, snømagasiner, tilsigsprognoser
- Miljøaspekter med vannkraftutbygging - konsekvenser og tiltak
- Regulering av vannkraft
- Kjøring av vannmagasin i forhold til etterspørsel og tilsig

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha grunnleggende kunnskap om aktuell biomasse til energiformål fra jord- og skogarealer, biobrensler og foredlingsprosesser.
Kunnskap:
- Kjenne til hvordan forbrenning av biomasse foregår og kan beregne energiinnhold i forskjellige biomasser basert fra trevirke.
- Kjenne til hvilke tekniske komponenter som inngår i et vannkraftanlegg, både høytrykks- og lavtrykksanlegg, og kjenne de forskjellige turbintypers anvendelsesområder.
- Kjenne til hvilke miljøkonsekvenser en kan forvente og mulige tiltak som kan iverksettes for å minske miljøpåkjenninger.

Studenten skal få en liten innføring i hvordan man lager tilsigsprognoser.
Kunnskap om:
- de tekniske komponentene som inngår i vannveien i et kraftanlegg.
- de forskjellige turbintypers oppbygning og anvendelses område.
- Turbintypers virkningsgrader.
- egulering av vannkraft.
- Kjøring av vannmagasin i forhold til etterspørsel og tilsig.
- Ha grunnleggende kunnskap om aktuell biomasse til energiformål fra skogarealer. 
- Gjøre rede for de viktigste egenskaper til foredlete biobrensler og foredlingsprosesser.
- Forbrenning av biomasse

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne beregne potensiell energi og effekt i forbindelse med vannmengde og fallhøyde.
- Studenten skal kunne beregne nødvendig ovnskapasitet ved varierende energibehov.

Generell kompetanse:
- Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved vannkraftutbygging, bruk av bioenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner|Forelesninger

Obligatoriske arbeidskrav: 2 obligatoriske innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - 2 innleveringer

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Utsatt skriftlig eksamen/kontinuasjon i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (BIFENER)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 30.11.2017 09:00 E208 - 2.etg.
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.