ELE3412 - Signalbehandling for kommunikasjonssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

- Bruk av Matlab
- Diskret Fourier Transformasjon (DFT)
- Z-transformasjon
- DSP-system
- FIR og IIR filtre
- Modulasjon (AM/FM)
- Superheterodynmottager
- Refleksjoner og tilpasninger av transmisjonslinjer
- Antenne som systemkomponent
- Kodeteori

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kunne anvende diskret Fouriertransformasjon (DFT) og z-transformasjon.
- Kunne forklare oppbyggingen av et generelt DSP-system.
- Kunne gjøre rede for egenskapene til FIR og IIR filtre.
- Kunne gjøre rede for signaloppbygning av modulerte signaler (AM/FM).
- Kunne forklare prinsippet for superheterodynmottakere.
- Kunne gjøre rede for refleksjoner og tilpasninger i transmisjonsledninger.
- Kunne gjøre rede for antenner som systemkomponenter.
- Kjenne til grunnleggende metoder for koding av signaler.

Ferdigheter:
- Kunne analysere et digitalt filter både i tids- og frekvensdomene.
- Kunne konstruere digitale FIR- og IIR-filtre ut fra oppgitte krav.
- Kunne regne på modulerte signaler.
- Kunne gjøre enkle beregninger for transmisjonslinjer ved hjelp av Smith-diagrammet.

Generell kompetanse:
- Kunne anvende dataverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Emnet er ikke tilrettelagt for nettstudenter.

Obligatoriske arbeidskrav:
Det gis ca. 12 øvinger hvorav omtrent 2/3 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - øvinger

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen/kontinuasjon i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELE)

Kursmateriell

Kompendier.
Tilleggslitteratur:
- E. C. Ifeachor and B. W. Jervis: Digital Signal Processing
- B. Skalar: Digital Communications - Fundamentals and Applications

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.