EDU3980 - Mastergradsoppgave i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Omfanget på oppgaven er 80-100 sider (se egne retningslinjer for masteroppgaven). Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Studentene skriver masteroppgave på det språket som danner opptaksgrunnlaget til masterstudiet, henholdsvis engelsk, fransk eller tysk. Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Læringsutbytte

Studentene har gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid
- øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en selvstendig problemstilling innenfor engelsk- og fremmedspråkdidaktikk.

Læringsformer og aktiviteter

Det gjennomføres obligatoriske seminar i 2., 3. og 4. semester der studentene legger fram sitt arbeid så langt og får respons fra faglærere og medstudenter. Før innlevering av masteroppgaven må deltakelse på masterseminar være godkjent og alle øvrige eksamener være fullført.

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltagelse på seminarer
  • Veiledningssamtaler med veileder

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og muntlig eksamen der tema er masteroppgaven og arbeid med den. Den muntlige samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emner i mastergradens første år må normalt være bestått før man kan starte på masteroppgaven. Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
25.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.