EDU3218 - Yrkesdidaktisk arbeid og ledelse i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter kunnskap om organisasjonen og dens virksomhet i forhold til samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt samt metoder for kartlegging av utviklingsbehov. Tolkning av styringsdokumenter og deltagelse i endrings- og utviklingsarbeid lokalt, samarbeid og utvikling av evne til å motivere kolleger til samarbeid og utvikling, samt bygging av nettverk inngår.
Emnet skal bidra til at masterstudentene videreutvikler yrkesfaglig og yrkesdidaktisk kompetanse gjennom forståelse for og systematisk utprøving av forskjellige metoder i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Studenten kan
- kartlegge og vurdere behov for utvikling i organisasjonen
- begrunne, planlegge, lede, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesfaglig og yrkesdidaktisk utviklingsarbeid i egen organisasjon på en systematisk måte
- forklare ulike organisasjonsmodeller
- forklare og vurdere ulike metoder for å kartlegge og vurdere organisasjoner
- bidra til utvikling av organisasjonen i tråd med samfunnsutviklingen og til utvikling av samarbeid mellom egen organisasjon og andre virksomheter i lokalmiljøet
- delta i arbeid med utvikling av styringsdokumenter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt
- analysere fagarbeid og yrkesdidaktisk arbeid som grunnlag for å vurdere faglige og yrkesdidaktiske kompetansebehov
- bruke og begrunne arbeidsmåter som er hensiktsmessig i yrkesfaglig og yrkesdidaktisk arbeid og utvikling
- anvende og begrunne ulike undervisningsmetoder og arbeidsmåter i planlegging, gjennomføring og vurdering av yrkesfaglig og yrkesdidaktisk arbeid
- forankre arbeid i vitenskapsteori og nyere forskning
- forankre og forklare yrkesfaglig og yrkesdidaktisk arbeid i forhold til nasjonale styringsdokumenter og i tråd med en bærekraftig samfunnsutvikling
- utvikle og styrke de involverte sin motivasjon og autonomi gjennom medvirkning, deltagelse og myndiggjøring i et demokratisk læringsfellesskap i skole og bedrift som grunnlag for fagutvikling
- videreutvikle eget arbeid gjennom systematisk forsknings- og utviklingsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning seminarer, praktisk arbeid og presentasjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid
  • Presentasjoner

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i emnet er en individuell skriftlig semesteroppgave som viser yrkesdidaktisk arbeid på organisasjonsnivå.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført emnene LPY3002 og LPY3003 (studieretning lærerprofesjon, veiledning og skoleutvikling) eller EDU3216 (studieretning yrkesfag).
For øvrig som for opptak til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretningene yrkesfag eller lærerprofesjon, veiledning og skoleutvikling. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
07.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.