EDU3020 - Læring og undervisning i naturfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

- perspektiver på læring i naturfag
- hverdagsforestillinger
- språk og kommunikasjon i naturfag
- praktisk arbeid i naturfag
- utforskende arbeidsmåter
- læringsstrategier i naturfag
- læreplaner og læremidler
- elevers holdninger til og interesse for naturfag
- formidling i vitensentra og museer
- utdanning for bærekraftig utvikling
- vurdering for læring og vurdering av læring i naturfag

Læringsutbytte

Studenten
- har kunnskap om og kan drøfte ulike læringsteorier som er aktuelle innenfor det naturfagdidaktiske feltet
- har kunnskap om språkets rolle i undervisning av naturfag og kan vurdere hvordan språk kan påvirke læring i faget
- har forståelse for eksperimentets plass i undervisningen som redskap for å fremme forståelse og refleksjon
- har kunnskap om elevers holdninger til og interesse for naturfag, og kan vurdere hvordan dette kan påvirke undervisning i faget
- har kunnskap om hverdagsforestillinger og kan drøfte hvordan man med utgangspunkt i disse kan planlegge undervisning
- kan analysere læreplaner med hensyn på innhold, hensikt og underliggende ideologi
- har kunnskap om og ferdigheter i vurdering av lærebøker og andre læremidler i naturfag
- har god oversikt over arbeidsmåter i naturfag, og kan vurdere bruken av disse
- har kunnskap om vurdering for læring og vurdering av læring i naturfag, og kan drøfte bruk av ulike vurderingsformer
- har kunnskap om formidling i museer og vitensentre
- har forståelse for ulike former for kommunikasjon ved utstillinger generelt og interaktive utstillinger spesielt, samt bruk av utstillinger som hjelpemiddel for å fremme engasjement og læring

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, ekskursjon til utstillinger, studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2-3 innleveringer og/eller studentpresentasjoner

Mer om vurdering

Ved gjentak for å forbedre karakter, må studenten ta opp igjen alle deleksamenene.

Ved gjentak av ikke bestått eksamen, kan studenten velge å bare ta opp igjen den delen som han eller hun strøk på. Dette må studenten i så fall presisere til instituttet i forbindelse med oppmelding til vurdering.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minst 30 sp i naturfaglige emner. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3022 7.5 01.09.2011
EDU3023 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 50/100
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
18.12.2017

Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Oppgave 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen 14-15.12
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.