course-details-portlet

DID3704 - Historiebevissthet, historiekultur og begrepsutvkling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet tar opp historiedidaktikkens teorigrunnlag med særlig vekt på begrepene historiebevissthet, historie-/minnekultur og historiebruk. Refleksjoner over forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid i arbeidet med historieformidling vil stå sentralt. Emnet tar sikte på å belyse og drøfte hvordan historiekulturer kan identifiseres og analyseres på ulike måter. Hvordan historiekulturbegrepet (og -forståelsen) kan bidra til historiedidaktisk utviklingsarbeid i skoler, museer og samfunnet for øvrig, og hvordan minnekulturer preger formidling og framstillinger av fortidige hendelser. Ulike fagtradisjoners forhold til begreper, kategorier, modeller og teorier undersøkes gjennom sentrale begrep fra skole og samfunn, der begrepshistorie og begrepenes historisitet vil bli tillagt vekt. Arbeid med tilpasset begrepsformidling og begrepslæring står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

- har avansert kunnskap om sentrale utviklingslinjer i historiedidaktisk teorigrunnlag de seneste tiårene

- har inngående kunnskap om begrepene historiebevissthet, historiekultur, historiebruk, minnekultur og om metodiske tilnærminger til formidling og læring av historie

- har kunnskap om hvorvidt og eventuelt hvordan læreplanverk og lærebøker åpner for historiebevissthets- og historiekulturtenkning, og hvordan slike tilnærminger kan brukes i formidlingen av historie i og utenfor skolen

- har avansert kunnskap om utviklingen av sentrale nøkkelbegreper for kritisk samfunnsforståelse, og har inngående kunnskap om begrepslæring

Ferdigheter

Kandidaten

- kan diskutere ulike historiedidaktiske teorier og anvende dem på ulike nivåer i skolen,

- kan reflektere over og anvende begrepene historiebevissthet, historiekultur og minnekultur i formidling og læring av historie,

- kan drøfte problemstillinger om hvordan læreplanverk og lærebøker åpner for historiebevissthets- og historiekulturtenkning, og kan vurdere bruken av dem i og utenfor skolen

- kan reflektere over og anvende sentrale nøkkelbegreper for kritisk samfunnsforståelse

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan analysere og bidra til nytenkning i bruk av historie og historie- og minnekulturenes betydning for samtidens forståelse og fortolkning av fortiden

- kan reflektere over formidling av historie i og utenfor skolen

- kan forholde seg til vitenskap, fagdisipliner og begreper, deres utvikling og vekslende status som premissleverandører for forståelsen av menneske og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • muntlig framlegg og skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
1 muntlig presentasjon og 1-2 skriftlige innleveringer. Det kreves tilstedeværelse i undervisning for å gjennomføre obligatoriske aktiviteter.

Muntlig eksamen innledes med en presentasjon/besvarelse av en forhåndsgitt oppgave. Muntlig eksaminasjon starter etter presentasjonen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3051 4.0 01.09.2020
EDU3042 3.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen (2) 100/100 E 12.05.2021
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen: 03.-04.12.2020. Datoen(e) er generelle. Du vil få tildelt individuelt oppmøtetidspunkt senere.
  • 2) Datoen(e) er generell(e). Individuelt tidspunkt kommer senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU