course-details-portlet

DID3703 - Utforskende undervisning og samfunnskritisk tenkning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er praktisk rettet mot alternative og lokale læringsarenaer, digital kildekritikk, ekskursjoner og feltarbeid i samfunnsfagene. Å utvikle verktøy for utforskende undervisning, kritisk bevissthet og dybdelæring om og i samfunnet i fortid og nåtid står i fokus. Aktivt medborgerskap gjennom elevaktiviserende og undersøkende tilnærminger, også i et tverrfaglig perspektiv, vektlegges. Her vil fokus være på læringsstrategier i og utenfor klasserommet, bevissthet om hva digital kompetanse innebærer og ferdigheter knyttet til undersøking av samfunnsfenomener. Emnet tar sikte på å utvikle kompetanse om hvordan kunnskap om samfunnet utvikles og bevissthet om hvordan ulike framstillinger påvirker synet på samfunnet.

Læringsutbytte

Kandidaten

- har inngående kunnskap om fagdidaktiske problemstillinger knyttet til lokale og alternative læringsrom for samfunnsfagene

- har forskningsbasert kunnskap og teoretiske forutsetninger for bruk av ekskursjon, feltarbeid og alternative læringsarenaer

- har inngående kunnskap om og erfaring med bruk av digitale medier i globale nettverk.

- har avansert kunnskap om samfunnsfaglig digital kildekritikk

- har avansert kunnskap om dybdelæring, ulike utforskningsmetoder og undersøkelser i og utenfor klasserommet


- kan vurdere digitale mediers fagdidaktiske potensial i læring og undervisning

- kan anvende, drøfte og vurdere utforskning og praktisk undervisning, spesielt knyttet til ekskursjoner, feltarbeid og alternative læringsrom i samfunnsfag

- kan drøfte og anvende fagdidaktiske perspektiver og samfunnskritisk tenkning på ulike kilder i samfunnsfag

- kan diskutere og reflektere over ulike sider ved digitale læringsverktøy

- kan anvende og ta i bruk relevante læringsarenaer i tverrfaglige tilnærminger


- kan vurdere og analysere empirisk kunnskap for å praktisk utforske samfunnsteoretiske problemstillinger

- kan drøfte og anvende digital kildekritikk og ulike læringsarenaers rolle i samfunnskritisk tenkning

Læringsformer og aktiviteter

Tre ekskursjoner til lokale museum, institusjoner eller andre læringsarenaer i Trondheim og omegn, digitale plattformer, gruppearbeid, forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon, arbeid med digitalt verktøy, deltakelse i prosjektoppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
Muntlig presentasjon, arbeid med digitalt verktøy, deltagelse i prosjektoppgave. Det kreves tilstedeværelse i undervisning for å gjennomføre obligatoriske aktiviteter.

Vurderingsform og karakterskala
Skriftlig individuell oppgave. Bokstavkarakter A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3084 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU