course-details-portlet

DID3701 - Global bevissthet og utdanning for bærekraftig utvikling

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet skal ta opp fagdidaktiske problemstillinger, framstillinger og tilnærminger knyttet til globale forhold, internasjonale spørsmål og bærekraftig utvikling. Emnet tar sikte på å belyse og drøfte hvordan læring i tematikken kan utvikles, dets legitimering i samfunnsfagene og hvordan globale spørsmål kan ses i sammenheng med nasjonale og lokale forhold i læringsprosesser. Globale aktører og maktstrukturer, geopolitiske betingelser, krig og konflikt, samarbeid og utvikling, globalisering, fordeling og ulikhet, klima, forbruk og ressurser og er sentrale elementer i lys av lærings- og undervisningsperspektiver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling og samfunnsfagdidaktiske perspektiver knyttet til sammenhenger mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.
 • har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale konflikter og konfliktløsning i lys av realpolitikk og internasjonal rett.
 • har relevant kunnskap om hvordan menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, nasjonalt og globalt, og hvordan læring om temaet kan utvikles.
 • har relevant kunnskap om sentrale aktører og begreper knyttet til internasjonal politikk og globale forhold og hvordan begrepene kan anvendes og drøftes i læringsprosesser.
 • har avansert kunnskap om globalisering og ulike dimensjoner av global ulikhet og forskning knyttet til global læring.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende og problematisere begreper som globalisering, utvikling og bærekraft
 • kan drøfte og formidle årsaker til og konsekvenser av global ulikhet
 • kan vurdere og framstille internasjonale institusjoners og multinasjonale selskapers rolle, og drøfte hvordan disse representerer maktstrukturer globalt og nasjonalt. -
 • kan undervise om konflikter og konfliktløsning ved bruk av samfunnsfagdidaktiske teorier.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til nytenking og sette i gang utviklings- og endringsprosesser knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan utvikle samfunnsfagdidaktiske problemstillinger relatert til internasjonale spørsmål og globalisering
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og forsking innenfor globale spørsmål, klima og bærekraftig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, arbeid i grupper og bruk av digitale verktøy

Obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav

Muntlig framlegg og et skriftlig arbeid. Det kreves tilstedeværelse i undervisningen for å gjennomføre obligatoriske aktiviteter. Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig framlegg og skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen 6 timer. Bokstavkarakter A-F.

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3063 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU