course-details-portlet

DID3701 - Global bevissthet og utdanning for bærekraftig utvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet skal ta opp fagdidaktiske problemstillinger, framstillinger og tilnærminger knyttet til globale forhold, internasjonale spørsmål og bærekraftig utvikling. Emnet tar sikte på å belyse og drøfte hvordan læring i tematikken kan utvikles, dets legitimering i samfunnsfagene og hvordan globale spørsmål kan ses i sammenheng med nasjonale og lokale forhold i læringsprosesser. Globale aktører og maktstrukturer, geopolitiske betingelser, krig og konflikt, samarbeid og utvikling, globalisering, fordeling og ulikhet, klima, forbruk og ressurser og er sentrale elementer i lys av lærings- og undervisningsperspektiver.

Læringsutbytte

Kandidaten

- Har avansert kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling og samfunnsfagdidaktiske perspektiver knyttet til sammenhenger mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

- Har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale konflikter og konfliktløsning i lys av realpolitikk og internasjonal rett.

- Har relevant kunnskap om hvordan menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, nasjonalt og globalt, og hvordan læring om temaet kan utvikles.

- Har relevant kunnskap om sentrale aktører og begreper knyttet til internasjonal politikk og globale forhold og hvordan begrepene kan anvendes og drøftes i læringsprosesser.

- Har avansert kunnskap om globalisering og ulike dimensjoner av global ulikhet og forskning knyttet til global læring.

- Kan anvende og problematisere begreper som globalisering, utvikling og bærekraft

- Kan drøfte og formidle årsaker til og konsekvenser av global ulikhet

- Kan vurdere og framstille internasjonale institusjoners og multinasjonale selskapers rolle, og drøfte hvordan disse representerer maktstrukturer globalt og nasjonalt.

- Kan undervise om konflikter og konfliktløsning ved bruk av samfunnsfagdidaktiske teorier.


- Kan bidra til nytenking og sette i gang utviklings- og endringsprosesser knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling

- Kan utvikle samfunnsfagdidaktiske problemstillinger relatert til internasjonale spørsmål og globalisering

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og forsking innenfor globale spørsmål, klima og bærekraftig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, arbeid i grupper og bruk av digitale verktøy

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig framlegg og skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Oligatoriske arbeidskrav:
Muntlig framlegg og et skriftlig arbeid. Det kreves tilstedeværelse i undervisningen for å gjennomføre obligatoriske aktiviteter.

Eksamensform og karakterskala
Hjemmeeksamen (48 timer) Bokstavkarakter A-F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3063 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 ALLE

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at innleveringsfrist på eksamen har blitt utvidet til 09.12.2020 kl 09:00.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU