course-details-portlet

DID3505 - Biologisk mangfold og mennesket

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir faglig fordypning i de sentrale temaene biologisk mangfold og bærekraftig utvikling i naturfagundervisningen, og tar for seg temaene både teoretisk og gjennom praktisk arbeid i felt. Temaenes relevans i dagens samfunn blir drøftet og etiske perspektiv vektlegges.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har bred kunnskap om, og forståelse for, begrepene biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
- har grunnleggende kunnskap om kulturlandskapsformer og om forvaltning av det biologiske mangfoldet
- har grunnleggende kunnskap om Norsk rødliste for arter, Norsk rødliste for naturtyper og Fremmedartslisten

Ferdigheter
Studenten
- kan identifisere et gitt utvalg vanlige norske organismer og organismegrupper, og forklare hvilken betydning disse har hatt, og fortsatt har, for ulike økosystemer og menneskene
- kan anvende og vurdere ulike metoder og læremidler for undervisning om biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
- kan drøfte betydningen av biologisk mangfold i en bærekraftig utvikling

Generell kompetanse
Studenten
- kan innhente, analysere og anvende relevant faktakunnskap i faglige og etiske diskusjoner
- kan reflektere over menneskets evne til å forvalte det biologiske mangfoldet på en bærekraftig måte


Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstendig arbeid med lesing av artikler og pensum, forberedelse av presentasjoner på forelesningene og arbeid med obligatoriske arbeidskrav.

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminarer, presentasjoner og ekskursjoner/feltarbeid hvor ulike naturtyper studeres.
Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Den obligatoriske ekskursjonen (minst 75 % oppmøte) består av en dag i nærområdet i Trondheim og tre dager med to overnattinger.

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

· Ekskursjon (75 % oppmøte)

· Skriftlig fordypningsoppgave (individuell)

· Skriftlig fordypning i 5 arter (individuell)

Vurderingsform og karakterskala

Muntlig eksamen. Eksamen vurderes med karakter A-F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumet består hovedsakelig av vitenskapelige artikler som er på engelsk eller norsk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3024 7.5 01.09.2020
MGLU4212 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Fagdidaktikk
  • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Datoene er generelle. Individuelt tidspunkt kommer senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU