course-details-portlet

DID3504 - Fysikk og kjemi i et miljøperspektiv

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en naturfaglig fordypning innen sentrale temaer i kjemi og fysikk med vekt på kjemiske og fysiske prosesser i miljøet. Målet er at kandidatene skal kunne sette framtidige elever i stand til å ta gode valg for en bærekraftig utvikling. Det vil spesielt være fokus på forurensninger, drivhusgasser og energikilder.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om mekanikk og termofysikk
- har grunnleggende kunnskap om kvantemekanikk, atom-, molekyl- og kjernefysikk
- har bred kunnskap om ulike kjemiske reaksjoner
- har kunnskap om ulike stoffers påvirkning på klima og miljø
Ferdigheter
Kandidaten
- kan forklare mekanismene bak drivhusgassenes påvirkning
- kan forklare prinsippene bak ulike energikilder og energibærere
- kan anvende fysikk- og kjemikunnskaper for å gi en forklaring på menneskelig påvirkning på klima og miljø
- kan vurdere ulike påstander om klima og miljø basert på kjemi- og fysikk-kunnskaper
- kan anvende tilegnede kunnskaper til å vurdere mulige løsninger på klima og- miljøutfordringer
Generell kompetanse
Kandidaten
- Kan innhente, analysere og anvende relevant fagkunnskap i miljøfaglige sammenhenger
- Kan drøfte betydningen av menneskelig påvirkning på miljøet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier, oppgaver samt kontakt gjennom nettklasserom.
Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe samt studentseminar.
Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene er godt forberedt og bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige arbeider

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
- Seminarer med tilknyttede arbeidskrav.
Vurderingsform og karakterskala
- Semesteroppgave. Eksamen vurderes med karakter A-F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumet består hovedsakelig av vitenskapelige artikler som er på engelsk eller norsk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3025 2.5 01.09.2020
MGLU4516 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU