course-details-portlet

DID3503 - Naturfaget i skolen

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir fordypet innsikt i rammebetingelser og styrende virkemidler og prosesser for naturfagundervisning i norsk skole. Inngående forståelse av naturfagets historiske og nåværende plass i norsk skole og fagets posisjonering i en internasjonal kontekst inngår her. Emnet vil gi studentene dypere innsikt i elevers naturfaglige forståelse og utvikling, og deres holdninger og interesser. Ulike former for vurderingsarbeid i naturfaget vil også behandles i dette emnet. I emnet behandles også tema knytta til skolefagets relasjoner til samfunnsmessige forhold som arbeidsliv og bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om naturfagets plass og historie i skolen, nasjonalt og internasjonalt
- har kunnskap om og kan drøfte ulike begrunnelser for naturfag som skolefag
- har avansert kunnskap om styringsdokumenter
- har inngående kunnskap om læremidler i naturfag
- har inngående kunnskap om elevers holdninger og interesse for naturfag
- har inngående kunnskap om språk og kommunikasjon i naturfag
- har inngående kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling
Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere internasjonale evalueringer av naturfaget
- kan anvende og begrunne ulike vurderingsformer
- kan drøfte og benytte kulturelle aspekter og interkulturell forståelse i naturfagundervisning
- kan utvikle og gjennomføre naturfagundervisning om sosiovitenskapelige kontroverser
- kan anvende strategier for å bearbeide elevers hverdagsforestillinger
Generell kompetanse
Kandidaten
- kan begrunne naturfagets rolle i skolens allmenndannende prosjekt
- kan drøfte verdier, holdninger og ansvar som en del av naturfag

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier, oppgaver, innsamling av data i skolen, samt kontakt gjennom nettklasserom.
Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe samt studentseminar med presentasjon av fagartikler.
Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av fagartikkel og innlevering av essay

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
Muntlig presentasjon av fagartikkel og skriftlig innlevering av essay.

Vurderingsform og karakterskala
Semesteroppgave. Eksamen vurderes med karakter A-F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumet består hovedsakelig av vitenskapelige artikler som er på engelsk eller norsk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3020 7.5 01.09.2020
MGLU4211 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU