course-details-portlet

DID3501 - Naturfagenes egenart

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 72 timer

Faglig innhold

Naturvitenskapen som ligger til grunn for naturfaget har ulike kjennetegn og karakteristika som skiller faget fra andre vitenskaper. Sentralt i emnet står dyptgående forståelse av naturvitenskapens praksiser for å framskaffe kunnskap. Sentrale tema som hypotesetesting, eksperimentering, modellutvikling, etterprøvbarhet, åpenhet og kritikk behandles med ulike undervisningsformer som forelesninger, praktiske øvinger og seminarer. I emnet vil også grensene for naturvitenskaplig erkjennelse og problemstillinger knyttet til kunnskapens validitet behandles.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om naturvitenskapens egenart med særlig vekt på naturvitenskapelig metode og hvordan naturvitenskap utvikles
 • har kunnskap om naturvitenskapens historie
 • har kunnskap om kritisk tenkning som en del av naturvitenskapen
 • har kunnskap om ulike begrunnelser for naturvitenskapens egenart som tema i skolens naturfag og for elevenes forståelse av naturvitenskapens egenart
 • har inngående kunnskap om forskjellen mellom vitenskap og ikke-vitenskap

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan benytte kunnskap om naturvitenskapens egenart i egen undervisning
 • kan identifisere tema innen naturvitenskapens egenart i læreplan, lærebøker og media
 • kan knytte kunnskap om forskningsfronten til egen undervisning
 • kan bruke naturvitenskapelige kontroverser for å fremme forståelsen av hvordan naturvitenskaplig kunnskap utvikles

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende naturvitenskaplige erkjennelser i ulike samfunnsmessige sammenhenger på en reflektert måte

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier, oppgaver, innsamling av data i skolen, samt kontakt gjennom nettklasserom. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter:

Innlevering og studentpresentasjon. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering av essay og presentasjon

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over 72 timer. Eksamen vurderes med karakter A-F.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumet består hovedsakelig av vitenskapelige artikler som er på engelsk eller norsk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU5233 7.5 HØST 2020
EDU3021 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
01.12.2022


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.06.2023

Innlevering
14.06.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU