course-details-portlet

DID3501 - Naturfagenes egenart

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 30 timer

Faglig innhold

Naturvitenskapen som ligger til grunn for naturfaget har ulike kjennetegn og karakteristika som skiller faget fra andre vitenskaper. Sentralt i emnet står dyptgående forståelse av naturvitenskapens praksiser for å framskaffe kunnskap. Sentrale tema som hypotesetesting, eksperimentering, modellutvikling, etterprøvbarhet, åpenhet og kritikk behandles med ulike undervisningsformer som forelesninger, praktiske øvinger og seminarer. I emnet vil også grensene for naturvitenskaplig erkjennelse og problemstillinger knyttet til kunnskapens validitet behandles.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om naturvitenskapens egenart med særlig vekt på naturvitenskapelig metode og hvordan naturvitenskap utvikles
- har kunnskap om naturvitenskapens historie
- har kunnskap om ulike begrunnelser for naturvitenskapens egenart som tema i skolens naturfag
- har kunnskap om elevenes forståelse av naturvitenskapens egenart
- har inngående kunnskap om forskjellen mellom vitenskap og ikke-vitenskap
Ferdigheter
Kandidaten
- kan drøfte verdier, holdninger og ansvar som en del av naturvitenskapen
- kan benytte kunnskap om naturvitenskapens egenart i egen undervisning
- kan identifisere tema innen naturvitenskapens egenart i læreplan, lærebøker og media
- kan knytte kunnskap om forskningsfronten til egen undervisning
- kan bruke naturvitenskapelige kontroverser for å fremme forståelsen av naturvitenskapens betydning i samfunnet
Generell kompetanse
Kandidaten
- kan anvende naturvitenskaplige erkjennelser i ulike samfunnsmessige sammenhenger på en reflektert måte

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier, oppgaver, innsamling av data i skolen, samt kontakt gjennom nettklasserom.

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering og presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
- Innlevering
- Studentpresentasjon.

Vurderingsform og karakterskala
Hjemmeeksamen over 30 timer. Eksamen vurderes med karakter A-F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumet består hovedsakelig av vitenskapelige artikler som er på engelsk eller norsk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU5233 7.5 01.09.2020
EDU3021 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU