course-details-portlet

DID3305 - Vurdering i språkundervisningen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir innsikt i ulike teorier om vurdering generelt og hvordan vurdering kan virke læringsfremmende i språkundervisningen. Det vil bli lagt særlig vekt på hvordan vurdering kan fremme elevenes læring og bidra til å utvikle språklæreres undervisning. Emnet presenterer ulike tilnærminger til vurdering i språkundervisningen. Det legges vekt på å utvikle relevante problemstillinger for å kunne analysere og diskutere faglige dilemmaer innen vurdering. Emnet omfatter også vurdering i et digitalt perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om nasjonale styringsdokumenter for vurdering
 • grundig innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innen vurdering i en utdanningspolitisk kontekst
 • inngående kunnskap om ulike vurderingsformer i skriving, lesing og muntlighet

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og forstå elevers læring i skriftlige og muntlige tekster i relevante faglige kontekster som utgangspunkt for videre læring
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier om vurdering og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • formulere relevante problemstillinger som utgangspunkt for et avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere og drøfte hvordan undervisningsmetoder og vurderingsformer bidrar til elevers språklæring
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om vurdering i språkundervisningen i et selvstendig arbeid
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen vurdering i språkundervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, presentasjoner, digitale arbeidsformer.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2-4 godkjente innleveringer og presentasjoner

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2-4 godkjente innleveringer og presentasjoner

Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter krever at studenten deltar i undervisningen. De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Sluttvurdering

Semesteroppgave vurderes med karakter bestått/ikke bestått.

Forkunnskapskrav

30 studiepoeng i språkfaget (engelsk, fransk, spansk eller tysk). Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Kursmateriell blir tilgjengelig ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3085 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU