course-details-portlet

DID3304 - Data-støttet språklæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg bruken av digital teknologi og medier til undervisning, formidling og læring i språkfag. Sentrale tematikker er utviklingen av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK), og refleksjoner knyttet til utfordringer ved bruk av digitale medier i elevers språklæringsprosess, kommunikasjon og produksjon. Emnet tar også opp ulike tilnærminger til skriving i andre- og fremmedspråksopplæringen i skolen, og mer spesifikt hvordan vi kan utvikle elevers skriveglede innenfor engelsk og fremmedspråksopplæringen. Emnet skal styrke studentenes evne til å opptre som kritiske digitale konsumenter, og til å lede arbeid med kreative digitale produksjoner. Data-støttet språklæring knyttes også til nettvett, personvern og kildekritikk, samt læringsdesign og vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om, og kan kritisk diskutere sentrale teorier innen data-støttet språklæring
 • inngående kunnskap om forskning om data-støttet språklæring og kan knytte denne kunnskapen til undervisningsrelatert bruk av digital teknologi
 • solid kunnskap om sammenhengen mellom skriving og læring
 • avansert kunnskap om kildekritikk, opphavsrett og personvern i digitale sammenhenger

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og kritisk vurdere digital teknologi og mediers fagdidaktiske potensial til språklæring, undervisning og formidling
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor bruken av digital teknologi og medier i språkfag og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • ta i bruk ulike tilnærminger for å utvikle elevers skriveglede og skrivekompetanse i engelsk og fremmedspråk
 • anvende sine kunnskaper om sammenhengen mellom skriving og læring til å planlegge og gjennomføre læringsaktiviteter knyttet til utvikling av elevers skrivekompetanse i engelsk og/eller fremmedspråk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kritisk reflektere over utviklingen av profesjonsfaglige digitale kompetanse i engelsk og fremmedspråk
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til digital produksjon, kommunikasjon og samarbeid, vurdering og samfunnsmessig påvirkning
 • analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger om data-støttet språklæring

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og presentasjoner, digital produksjon og kommunikasjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • 6 individuelle arbeid i digital arbeidsmappe og 1 presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 6 individuelle arbeid i digital arbeidsmappe (vurderes som godkjent/ikke godkjent)
 • 1 presentasjon (vurderes som godkjent/ikke godkjent)

Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter krever at studenten deltar i undervisningen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Sluttvurdering

Oppgave. Karakterskala bestått/ikke bestått

Kursmateriell

Pensumliste er tilgjengelig før semesterstart. Artikler legges ut før undervisningssamlinger på emnets rom på NTNUs læringsplattform.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU