course-details-portlet

DID3301 - Språklæring og språkundervisning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir innsikt i språkutviklingen i to- og flerspråklige elever fra både teoretiske og fagdidaktiske perspektiver. Emnet introduserer begrepene kommunikativ og performativ kompetanse og undersøker tilnærminger til språkundervisning i kulturelt og språklig mangfoldige klasserom. Emnet fokuserer også på betydningen av interkulturell kompetanse og pragmatikk i språkundervisning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor utviklingen av to- og flerspråklig språkkompetanse
 • har inngående kunnskap om teorier om språklæring
 • har avansert kunnskap om enspråklige og flerspråklige tilnærminger til studiet av språklæring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende tilpassede, varierte tilnærminger til språkundervisning i språklig og kulturelt mangfoldige kontekster på en selvstendig måte
 • kan selvstendig støtte utviklingen av interkulturell kompetanse og pragmatisk kompetanse i språkundervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger om språklæring og utvikling av språkkompetanse
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om språklæring og utvikling av språkkompetanse i gjennomføring av et selvstendig prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2-4 godkjente innleveringer og presentasjoner

Mer om vurdering

Oligatoriske aktiviteter

 • 2 muntlige presentasjoner og skriftlig utkast til prosjektbeskrivelse

Arbeidskravene må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Sluttvurdering

Skriftlig eksamen over 3 timer. Karakterskala A-F

Forkunnskapskrav

30 studiepoeng i språkfaget (engelsk, fransk, spansk eller tysk). Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Pensumliste gjøres tilgjengelig før semesterstart. Artikler legges ut før undervisningssamlinger på emnets rom på NTNUs læringsplattform.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3080 7.5 HØST 2020
MGLU5205 2.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 2
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU