course-details-portlet

DCST2004 - Digital tjenesteforvaltning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette kurset ser nærmere på hvordan vi bør organisere leveransen av IT-tjenester til våre kunder. Vi lever i en verden med stadig hyppigere endringer og vi må etablere de nødvendige rutiner for å gjennomføre, følge opp og kontinuerlig forbedre våre tjenesteleveranser. Kurset vil se nærmere på en introduksjon til ITIL som beste praksis for dette arbeidet. Studentene vil bli introdusert til kjernekomponentene i ITIL som er tjenesteverdisystemet og firedimensjonersmodellen.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har grunnleggende forståelse av digital tjenesteforvaltning og leveranse i tilknytning til IT-tjenester/produkter
 • har kunnskap og kan forklare om tjenesteverdisystemet i ITIL, inklusive veiledende prinsipper, styring, tjenesteverdikjeden, kontinuerlig forbedring og firedimensjoners-modellen for tjenestestyring.
 • kan gjøre rede for utvalgte praksiser i ITIL-standarden med fokus på arbeidsoppgaver og hvordan de samspiller.
 • har bred kunnskap om suksessfaktorer knyttet til innføring av ITIL i en organisasjon.

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan planlegge innføring av ITIL i en organisasjon.
 • kan anvende kontinuerlig forbedring som et gjennomgående prinsipp for alt arbeid med leveranse av tjenester.
 • kan planlegge implementasjon av utvalgte ITIL-praksiser i forbindelse med forvaltning av tjenester i en organisasjon.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om ITIL med fagfeller og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan formidle sentrale tema fra ITIL både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kjenner ITIL-terminologi både på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Lærestoffet planlegges presentert gjennom lærebok, leksjoner, eksterne videoer og egenprodusert videomateriale.

Studentaktive læringsformer (f.eks. workshopper, gjesteforelesninger, spørsmålsrunder, presentasjon av øvinger).

Tekstbaserte øvingsoppgaver. Det vil bli publisert løsningsforslag til øvingsoppgavene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: August. Utsatt eksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen.

Arbeidskrav: Det vil bli gitt 9 tekstbaserte øvinger og en prosjektoppgave. Av disse må 7 øvinger være godkjent, samt prosjektoppgaven for å få gå opp til eksamen.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Digital infrastruktur og cybersikkerhet

Kursmateriell

Lærebok/pensum oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INFT2004 7.5 HØST 2020
IDRI3005 5.0 HØST 2020
IINI3014 5.0 HØST 2020
IFUD1046 5.0 HØST 2020
IDRI3004 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU