course-details-portlet

DCST1004 - Matematikk for informatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

 • Logikk: påstander, argumenter, grunnleggende bevisteori. Matematisk induksjon.
 • Mengdelære, diskrete funksjoner og relasjoner.
 • Tallteori: delelighet og kongruensregning, utvidede euklidsk algoritme, Diffie-Hellman som anvendelse.
 • Grafteori: viktige typer grafer, grafisomorfi, trær. Grafteoretiske algoritmer, slik som Prims eller Dijkstras algoritme.
 • Kombinatorikk: telleresultater knyttet til mengder, funksjoner og grafer.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i informatikkfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet legger stor vekt på anvendelser.

Kunnskap: Kandidaten

 • kjenner til begreper i utsagnslogikk
 • kjenner til vanlige former for matematiske bevis, herunder matematisk induksjon
 • kjenner til grunnleggende mengdeteori
 • kjenner til diskrete funksjoner og relasjoner
 • kjenner til begreper og algoritmer knyttet til grafer, herunder trær og grafisomorfi
 • kjenner til begreper, metoder og resultater innen tallteori, moduloregning og kryptografi.

Ferdigheter: Kandidaten kan

 • kan anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder fra teorien om påstander og argumenter, for eksempel avgjøre om et argument er gyldig eller ugyldig og avgjøre om utsagn er ekvivalente.
 • kan konstruere enkle matematiske beviser, herunder induktive bevis
 • kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til mengdelære, diskrete funksjoner og relasjoner, og kan representere disse på ulike måter.
 • kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til grafer, inkludert ekvivalensrelasjoner, veier i grafer og grafisomorfi
 • kan anvende algoritmer på mindre eksempler,
 • kan anvende grunnleggende begreper og metoder fra tallteorien knyttet til delelighet, herunder euklids algoritme
 • kan regne med kongruenser og gjennomføre Diffie-Hellman nøkkelutveksling

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne kommunisere med og om matematikk, herunder bruke relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Kandidaten skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver i et digitalt vurderingssytem. Det vil være tilbud om oppgaver og læringsvideoer for egenstudier som et supplement til forelesningene.

Obligatorisk arbeid: minst 75% av innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Antall obligatoriske innleveringer og vekting blir oppgitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

 • Eksamen ved semesterslutt vil være skriftlig skoleeksamen under tilsyn (i digitalt eksamenssystem).
 • Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Kursmateriell

Liste med anbefalt litteratur publiseres ved semesterstarten.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMA1010 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Informasjonssikkerhet
 • Matematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU