course-details-portlet

BYGG2261 - Arealplanlegging og digital modellering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

- planprosess
- planlegging som formings-og styringsredskap
- forvaltningsnivåene
- kommunale beslutningsprosesser
- kommunal areal-og ressursforvaltning
- konsekvensutredning
- universell utforming
- estetikk i plan- og byggesaker
- datagrunnlag for digitale planer
- digital arealplanlegging
- fremstilling av digitale plandata
- etiske dilemmaer som kan oppstå arealplanleggingen
- miljø- og klimapåvirkning

Læringsutbytte

Kunnskap:
- sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger innen planfaget
- grunnlaget for utvikling av byer og tettsteder i Norge
- de administrative og politiske forvaltnings- og beslutningsnivå i Norge
- grunnleggende teorier og metoder og begreper innen planfaget
- lover, standarder og veiledere som er gjeldende for fagområdet
- om fagområdes etiske og miljømessige utfordringer
- regelverk, standarder og veiledere for utarbeidelse av digitale arealplaner

Ferdigheter:
- anvende faglig kunnskap innenfor praktiske og teoretiske problemstillinger
- utføre registrerings- og analysearbeid i forbindelse med planleggings- og utredningsoppgaver
- utføre enkle planleggingsoppgaver etter plan- og bygningsloven
arealplanarbeidet
- utarbeide og framstille en arealplan på digital form i henhold til gjeldende regelverk
- presentere digitale plandata ved hjelp av digitalt verktøy

Generell kompetanse:
- forstå oppbyggingen av og bruk av digitale terrengmodeller og digitale GIS verktøy i fysisk planlegging og visualisering
- bruke faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk for planlegging
- søke, behandle og vurdere informasjon kritisk
- beherske fagområdets normer for dokumentasjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øving med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- 3-5 obligatoriske øvinger/oppgaver må være godkjent for å få adgang til eksamen.
- Obligatorisk oppmøte første forelesning.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG-F)
Byggingeniør (BIBYGG)
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

Opptakskravet for bachelor i ingeniørfag

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Vegbygging
  • By- og regionplanlegging
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Kartfag
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU