course-details-portlet

BYGA1001 - Byggteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital skoleeksamen 20/100 90 minutter D
Prosjektoppgave 40/100
Digital hjemmeeksamen 40/100 150 minutter

Faglig innhold

Bygningsfysikk (uteklima og innemiljø, varmelære, fukt, lyd, brann), konstruksjonslære (fundamentering, veggkonstruksjoner, etasjeskillere, tak, spesialrom, tekniske installasjoner), byggematerialer, -varer og komponenter, introduksjon til gjeldende lover og forskrifter for norsk byggebransje, innføring i digitale tegne- og prosjekteringsverktøy (BIM), energiberegning Gjennomgående strenger: Digitalstreng: Digitale ferdigheter: Innføring i BIM-verktøy, bruk av programmering, digital bearbeidingskompetanse med MS Office og DAK-verktøy, digital navigeringskompetanse med Byggforsk. Etikkstreng: Etiske forhold rundt energibruk, materialbruk, miljømessige konsekvenser av prosjekteringsvalg, livsløpsanalyse, faglig refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om bygningsfysiske sammenhenger innen varmegjennomgang, fukt og lyd som grunnlag for beregninger.
 • har kunnskap om brann som fysisk fenomen og prinsippene for brannsikring i byggeforskriftene, som grunnlag for enkel brannprosjektering
 • har kunnskap om hvordan uteklima påvirker bygningers klima og innemiljø, og hvordan man prosjekterer bygninger ut fra dette.
 • kan referere tekniske myndighetskrav knyttet til utførelsen, også historisk utvikling
 • er kjent med forsknings- og utviklingsarbeid og standarder innen byggteknikk, og kan oppdatere sin kunnskap om dette gjennom informasjonsinnhenting
 • kan skrive en akademisk rapport etter grunnleggende prinsipper
 • har grunnleggende kunnskap om teknisk tegning etter Norsk standard og prosjektering av bygningskonstruksjoner ved hjelp av digital teknologi
 • kan gjøre rede for de grunnleggende materialegenskapene hos de mest brukte byggematerialene

Ferdigheter: Kandidaten kan:

 • tegne enkle detaljtegninger av bygningskonstruksjoner i målestokk og utarbeide oversikts- og prinsipptegninger, for hånd og med DAK
 • anvende beregningsmetoder for å dokumentere og vurdere nye og eksisterende bygningskonstruksjoners kvaliteter, herunder varme-, fukt- og lydberegninger.
 • anvende gjeldende veiledninger basert på standarder til dimensjonering, prosjektering og dokumentasjon av vanlige tekniske løsninger.
 • beregne energibehov og effektbehov for en bygning, både manuelt og ved bruk av verktøy.
 • utføre branntekniske vurderinger av bygninger, med vekt på hensyn til ivaretakelse av liv og helse.

Generell kompetanse: Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte byggtekniske oppgaver, alene og i gruppe ved bruk av anerkjente metoder og teknikker etter gjeldende lovverk, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i miljømessige konsekvenser av materialer, produkter og løsninger innenfor byggteknikk, og kan sette dette i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • kan presentere sine resultater og analyser både skriftlig og muntlig
 • behersker aktuelle faguttrykk og kan kommunisere med andre fagpersoner, også medvirke i faglige diskusjoner.
 • kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Øvinger individuelt og i gruppe
 • Selvstudium
 • Praktisk arbeid på datalab
 • Ekskursjon

Obligatoriske aktiviteter

 • 8/8 Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Skrive- og tegnesaker. Kontinuasjonseksamen arrangeres i august. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Studierett bachelor bygg NTNU

Kursmateriell

 • Knut Ivar Edvardsen og Trond Ramstad: Trehus håndbok 5 , SINTEF Byggforsk 2014, 4.opplag 2018
 • Jan Vincent Thue: Bygningsfysikk -- grunnlag, Fagbokforlaget 2016
 • Byggforsk kunnskapssystemer på nett. Læremateriell på valgt BIM-verktøy.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGG1001F 10.0 HØST 2019
BYGG1001 10.0 HØST 2019
BYGT1001 10.0 HØST 2019
BYGT1101 4.0 HØST 2023
BYGA1101 4.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital skoleeksamen 20/100 D 12.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 2
Gymsal Laterna/Lab-bygg 2
Vår ORD Digital hjemmeeksamen 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital skoleeksamen 20/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU