BYG3261 - Bærekraftig bygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 12 timer

Faglig innhold

- Miljøpolitiske mål for byggenæringen
- Kriterier for passivhus og lavenergibygninger (NS 3700, NS 3701) og Byggteknisk forskrift. Aktivhus, nesten-nullhus, nullutslippshus mm.
- Integrert energiforsyning, alternative energiforsyning.
- Indikatorer og vekting
- Innemiljø og komfort
- Livsløpsvurderinger LCA
- Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv i ht NS-EN 15643
- Verktøy for vurdering av byggverk og bygd miljø som BREEAM, LEED, CEEQUAL
- Samfunnsvurdering

Læringsutbytte

Emnet har som overordnet mål at studentene skal ha en forståelse for et helhetlig bærekraftsperspektiv, hvilke utfordringer det innebærer for byggsektoren og hvordan byggingeniørens virke påvirkes.
Kunnskap:
- gjøre rede for hvilke miljømål myndighetene stiller til byggsektoren og bakgrunnen for disse
- gjøre rede for hvilke tema som inngår i bærekraftsperspektivet for byggevarer, byggverk og bygd miljø
- forklare ulike modeller og verktøy for å kunne vurdere byggematerialer, -produkter, byggverk og bygd miljæ i et bærekraftsperpektiv
- gjøre rede for hvordan de ulike aktørene i en byggeprosjekt påvirker resultatet gjennom byggeprosessen.


Ferdigheter:
- Fastsette miljømål for et byggeprosjekt og det ferdige byggverk
vurdere ulike byggevarer og byggverk i et bærekraftperspektiv
- Bruke indikatorer og kriterier som grunnlag for bestilling og innkjøp

Generell kompetanse:
- anvende databaser for informasjonssøk
- presentere faglig meninger på en vitenskaplig måte

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger, litteratursøk, beregninger, gruppearbeid, work shops, seminarer, befaringer.

- Opplæring i programvare

- Seminar og fremlegg kan gjøres ved bruk av webkonferanseverktøy.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Skriftlig og muntlig presentasjon av en fagartikkel

 

Prosjektoppgave. 

Deltakelse på opplæring og bruk av beregnings- og vurderingsverktøy

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav- se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Ved stryk, ny eksamen neste gang emnet går ordinært, eller i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)

Forkunnskapskrav

Bestått 1371 Bygningsfysikk eller tilsvarende

Kursmateriell

- Mumivic and Santamouris (2009). A Handbook of Sustainable Building Design and Engineering. Earthscan.
- Norske, europeiske og internasjonale standarder som NS3031, NS3454, NS3466, NS-EN 15643-1, 15643-2, 15643-3 og 15643-4, NS-EN 15978, ISO 15392, ISO 21930, ISO 37120
- Kommunal og regionaldepartementet (2012). Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk. St.meld. nr 28 (2011-12). Oslo: Kommunal og regionaldepartementet.Forskningsartikler innenfor bærekraftig bygging fra tidskrifter, konferanser og andre kilder, samt utdrag fra andre kilder ved behov. Artiklene velges ut av emneansvarlig.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
12.12.2017

Innlevering
12.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.