BYG2331 - Vegplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

-planprosesser
-teknisk plan
-reguleringsplan
-horisontalkurvatur og kartgrunnlag
-vertikalkurvatur, sikt og tverrprofil
-landskapsplanlegging og linjekonstruksjon
-kryss
-sideterreng
-gater, gang- og sykkelveger
-kollektivanlegg
-universell utforming
-mengder og støy
-kostnader

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:
- anvende de gjeldende håndbøkene for vegplanlegging og veg- og gateutforming
- forklare planprosesser, teknisk plan og reguleringsplan
- drøfte prinsipper for geometrisk utforming og teknisk utførelse av gater, veger, gang- og sykkelveger og kollektivanlegg
- drøfte linjeføring, vegestetikk og tilpasning til omgivelsene
- vurdere behovet for støyskjerming, og vurdere metoder for eventuelle skjermingstiltak
- forklare metoder for kostnadsberegning
- innføring i dataverktøy til bruk i vegplanlegging

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:
- bruke faglige kilder og håndbøker ved vegplanlegging og utforming
- planlegge og gjennomføre enkle planprosesser
- konstruere enkle gater, veger, gang- og sykkelveger og kollektivanlegg med god tilpasning til omgivelsene
- beherske dataverktøy som brukes ved utredning og geometrisk utforming

Generell kompetanse
- Etter gjennomført emne skal kandidaten ha nødvendig kunnskap til å kunne planlegge og utforme ulike typer gater og veger.

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner|Forelesninger|Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
4-6 oppgaver hvorav 1 prosjektoppgave, ekskursjon, obligatorisk oppmøte første dag

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Skriftlig eksamen kan bli omgjort til muntlig eksamen ved kontinuasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Byggingeniør (BIBYG-F)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 05.12.2017 09:00 E211- 2.etg.
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 06.06.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.