BYG2221 - Byggstatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

- Enkle rammer og buer
- Krefter i rommet
- Arbeid og energi
- Hookes lov i to dimensjoner - Poissons tall
- Materialers mekaniske egenskaper - parametre
- Deformasjoner i staver og bjelker
- Statisk ubestemte konstruksjoner
- 3-moment-likningen (bygger videre på innledningen i emnet Mekanikk)
- Torsjon - vilkårlige tverrsnitt
- Spenningsanalyse inkl. Mohrs sirkel
- Tøyningsanalyse
- Materiallikninger
- Spenninger i vilkårlige tverrsnitt
- Bøyespenninger i krumme bjelker
- Komposittbjelker
- Enkel innføring i matrise-statikk

Læringsutbytte

Emnet bygger videre på emnet Mekanikk og går dypere inn i statikk og fasthetslære. Elastisitetsteorien behandles mer grundig, og plastisitetsteori innføres.
Etter gjennomføring av emnet skal studenten kunne:

Kunnskap:
- gjøre rede for prinsipper som likevekt og elastisitet
- beskrive grunnleggende begreper som Euler-Bernoulli bjelketeori og - Naviers hypotese
- kjenne ulike metoder for beregninger av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
- gjøre rede for Tresca og von Mises kriterier for flytning, og bruken av disse

Ferdigheter:
- beregning av krefter, bøyemomenter og spenninger
- kunne sette opp en generell momentligning for ulike systemer
- løse oppgaver om romfagverk og bjelkesystem i rommet
- benytte Mohr-diagrammet til å bestemme hovedspenninger
- benytte elastisitetsteori og plastisitetsteori

Generell kompetanse:
- kjenne til Matrisestatikk og bruk av Elementmetoden og beregningsprogrammer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Obligatoriske oppgaver|Veiledning

Utfyllende informasjon:
Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campus- og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Obligatoriske arbeidskrav:
11-14 øvinger, hvorav alle unntatt to må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer-se emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Byggingeniør (BIBYG-F)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.