BYG1381 - Geoteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- geologi med hovedvekt på Norge og kvartærgeologi
- klassifisering og identifisering av jord
- totalspenninger, effektivspenninger, poretrykk
- setninger
- vannstrømning
- skjærstyrke

Læringsutbytte

Faglig innhold
Emnet gir en beskrivelse og anvendelse av jord og fjell for ingeniørmessige formål, og omhandler dannelse av løsmasser, mineraler og bergarter og kvartærgeologi. I tillegg gjennomgås spenninger og spenningsendringer i jord, stivhetsparametre for jord, beregninger av setninger under fundamenter og vegfyllinger, grunnvann og grunnvannstrømning samt en kort introduksjon om styrke av jord og stabilitet.Ut fra dette skal kandidaten kunne drøfte og vurdere resultater omkring geologiske og geotekniske problemstillinger.Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Jordskorpens sammensetning, med spesiell vekt på norske forhold
- Jord- og bergartenes dannelse
- Egenskaper til jord og bergarter som følge av hvordan disse er dannet 
- Klassifisering og identifisering av jord
- Spenninger i jord, inklusive effektivspenninger og poretrykk og hvordan disse påvirker grunnforholdene 
- Setninger ved belastning på jord
- Vannstrømning i jord.Ferdigheter

Kandidaten skal i emnet:
- Identifisere og vurdere egenskaper til norske mineraler og bergarter ut fra hvordan disse er dannet og ut fra kvartærgeologiske kunnskaper
- Beregne spenninger og setninger under fyllinger og fundamenter og estimere setningenes tidsavhengighet
- Regne på grunnvannsstrømningGenerell kompetanse

Kandidaten skal i emnet:
-  ha kunnskaper om geologi og dannelse av bergarter og løsmasser for å kunne identifisere og vurdere egenskapene til disse
- kunne beskrive problemstillinger og anvende terminologi og metoder innen geoteknikk for å beregne spenninger, poretrykk, setninger og  grunnvannstrømninger i jord.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedvekt på veiledning og øvingsoppgaver. Forelesninger

For nettstudenter vil det være et utvalg av forhåndsinnspilte forelesninger som dekker sentrale deler av emnet og/eller opptak/streaming av de fleste/noen sentrale forelesninger på campus.

Obligatoriske arbeidskrav:
4 innleveringsoppgaverInnleveringsoppgavene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - 4 innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)

Forkunnskapskrav

BYG2251 Mekanikk

Kursmateriell

- Arnfinn Emdal: Introduksjon til Geoteknikk, NTNU (kompendium)8hvis tilgang)
- Håndbok V 220 Statens vegvesenhttp://www.vegvesen.no/_attachment/70057/binary/964918?fast_title=H%C3%A5ndbok+V220+Geoteknikk+i+vegbygging+(18+MB).pdf

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYG3251 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.