BYG1351 - VA-teknikk for ingeniører

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Hydrodynamikk, energibetraktninger
- Transportsystemer
- Vannbehov og vannforbruk
- Behandling av forsyningsvann
- Håndtering av overvann
- Oppsamling og transport av avløpsvann
- Rensing av avløpsvann

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene har grunnleggende kunnskap om hydrodynamikk og vannkjemi med fokus på vannkvalitet, vannforurensning og rensemetoder, samt kunnskap om ledningsnett for både vannforsyning, avløps-, og overvannsystemer. I tillegg skal studentene ha overordnet kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder. 

Ferdigheter:Videre skal studentene kunne

beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings-, avløps-, og overvannssystem ?

dimensjonere vannledninger

beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann

beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam

gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder

gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder

gjøre rede for basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse:

formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger

Læringsformer og aktiviteter

- Ekskursjoner, Forelesninger, Gruppearbeid, Prosjektarbeid
- I tillegg til ordinære forelesninger og forhåndsinnspilte videoforelesninger vil det vil arrangeres ekskursjoner i Mjøsregionen.
- 3 - 6 obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)

Forkunnskapskrav

REA2101 Fysikk og kjemi

Kursmateriell

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 24.05.2018 09:00 A255, 2.etg. A-bygg , A153, 1.etg. A-bygg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.