course-details-portlet

BR100119 - Matematikk med beskrivende statistikk og sannsynlighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Aritmetikk og algebra, trigonometri, eksponentialfunksjoner og logaritmer, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger, funksjoner av flere variable, analysefeil i laboratorier; typer og behandling, beskrivende statistikk inklusiv enkel regresjon, sannsynlighetsregning, stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
- har kunnskap om god regneteknikk
- har kunnskap om matematisk logisk tenkemåte
- har kunnskap om bruken av matematiske beregninger
- har kunnskap analysefeil i laboratoriearbeid
- har kunnskap om begrepene riktighet og presisjon og hvordan en kan beskrive dem
- har kunnskap om sannsynlighetsberegninger
- har kunnskap om stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan utføre beregninger på og omforminger av matematiske uttrykk både med symboler og tall
- kan grafisk presentere på en troverdig og korrekt måte både eksperimentelle data og teoretiske formler i koordinatsystem
- kan finne matematiske likninger fra grafiske kurver og vurdere hvor gode de er til å representere et datasett
- kan behandle forskjellige funksjoner som lineære funksjoner, potensfunksjoner ,trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner og utføre derivasjon på disse og kombinasjoner av disse.
- kan beregne integral og løse enkle differensiallikninger
- kan derivere funksjoner av flere variable og finne det totale differensialet
- kan presentere eksperimentelle data vha tabeller, grafer og beregnede sentralmål og spredningsmål
- kan utføre grunnleggende sannsynlighetsberegninger
- kan velge sannsynlighetsmodeller og utføre sannsynlighetsberegninger på disse

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan bruke matematikk, beskrivende statistikk og sannsynlighetsregning til å forstå beregninger på måleresultat og selv videreformidle måleresultater
- skal ha en matematikkforståelse og en sannsynlighetsforståelse som basis for videre studier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger inklusive øvinger i Excel.Total arbeidsmengde pr student tilsvarer ca 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger og øvingstimer utgjøre ca. 80 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjent kalkulator: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX. Gyldendals formelsamling i matematikk for videregående skole eller tilsvarende. 2 A4-ark med notater.
Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner. Ny/utsatt eksamen: Juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioingeniørfag (BBIOING)
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag og Bachelor i bioteknologi, Ålesund.

Kursmateriell

Kvande,P.C.,Drogset,S.:Biomat. Kompendium i matematikk for bioingeniørstudenter. Pensumhefte/Akademia. Gulliksen,T,Hashemi,A.M.,Hole,A.:Matematikk i praksis. Universitetsforlaget 2010. Løvås, G.:Statistikk for universiteter og høgskoler. Universitetsforlaget 2013
Gyldendals formelsamling i matematikk for videregående skole eller tilsvarende

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAT1050 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU