course-details-portlet

BMRK4021 - Forbrukerforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 5 timer
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Emnets overordnede mål er å skape forståelse for forbruk som både et individuelt og kulturelt fenomen, gjennom å formidle videregående kunnskap i nyere forbrukerteori. Slik forståelse krever også et kritisk perspektiv på forbrukerkultur i lys av både sosial fremmedgjøring og etiske og miljømessige problemer. Emnet bygger på en hermeneutisk/fenomenologisk tilnærming, der både kjøp og bruk av produkter blir studert med hensyn på deres mange og ulike funksjoner - ikke minst i forbrukerens identitetsarbeid.

Emnet skal også gi kunnskap om forbrukerforskning og de ulike virkelighetsoppfatningene og metodiske perspektivene («paradigmene») som gir opphav til ulike teorier. Semiotikk, postmodernisme, studier av materiell kultur, sosiologisk maktteori og nyere versjoner av hedonisme er viktige stikkord i så måte.

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Ha oppdaterte kunnskap i nyere forbrukerteori ut forståelse av ulike faglige perspektiver.
- Oppnå innsikt i betydningen av ulike forskningsmetoder for kunnskapsproduksjon på feltet.
- Forstå forbruk både ut fra psykologisk drivkrefter og sosiale strukturer.

Ferdigheter
- Kunne anvende teorien til generell samfunnsforståelse samt til å analysere diverse markedsføringsutfordringer.
- Kunne designe og gjennomføre forbrukerstudier basert på kvalitativ metode

Generell kompetanse
- Forstå bedriftenes markedsføring i en samfunnsmessig kontekst.
- Ha godt grunnlag for kritisk refleksjon over forbrukets drivkrefter i lys av etiske problemer og sosial og økologisk bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (12 stk. a 3 timer, med diskusjoner).

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Entrepreneurship (MSENTRE)
Entreprenørskap (MENTRE)
Finansiell økonomi (MFINØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Internasjonal Business og Markedsføring (861MIBE)
Regnskap og revisjon (MRR)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Frode Nyeng: "Forbrukerforståelse - En innføring i teori og perspektiver på moderne forbruk", Fagbokforlaget, 2019.

+ Ca. 20 artikler som oppgis/legges ut på Blackboard ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MF421 7.5 01.01.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering 06.11.2020

Innlevering 13.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU