course-details-portlet

BMR2000 - Havbruksteknologi, prosjektering og drift

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave med AquaSim 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet skal gi kandidatene en grunnleggende innføring i lokalitetsbetingelser, infrastruktur og teknologi som grunnlag for prosjektering og drift av sjøbasert oppdrett av fisk. Emnet er tematisk basert på grunnleggende marin teknikk. Kandidatene gis et nødvendig grunnlag for å forstå og bruke norsk standard NS9415 Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. Emnet består av fire hoveddeler som dekker lokalitet, konstruksjoner, operasjoner og drift, samt overvåkning og observasjon av anlegg og lokalitet. Del om lokalitet gir innføring i metocean karakteristikka som bølger og strøm, opp imot krav til og ønsker for en lokalitet. Konstruksjoner dekker overordnede fysiske prinsipper for typiske sjøbaserte havbrukskonstruksjoner som merder, fórflåter, og forankring, med fokus på krefter og respons i bølger og strøm. Operasjoner og drift dekker installasjon og rekonfigurering av anlegg, inkludert serviceinfrastruktur og bruk av denne som ulike båter og fartøy med tilhørende funksjonalitet og utstyr, samt fóringsutstyr. Dekker både operasjoner for anlegg og operasjoner som involverer fisk. Overvåkning og observasjon av anlegg og lokalitet gir innføring i strømmålinger som indikerer bevegelse og deformasjon av anlegg, samt krefter i kritiske komponenter, som grunnlag for å forstå integritet til anlegg med forankringssystem og nett over tid. Innsikt i innovasjons- og prosjekteringsprosesser vil gis som del av NS9415 og utviklingsarbeid rundt denne.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført eksamen i BMR2000 Havbruksteknologi, prosjektering og drift skal ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Kunnskap er forståelse for teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker. 1. Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om marin teknikk og metocean betingelser som strøm og bølger som karakteriserer en sjøbasert havbrukslokalitet, hvordan disse påvirker lokalitetens egnethet for sjøbasert havbruk, samt hvordan disse påvirker infrastruktur og teknologi for sjøbasert havbruk. 2. Kandidaten har spesifikk kunnskap om infrastruktur og konstruksjoner for sjøbasert oppdrett, og de marintekniske teorier, begreper og prinsipper som ligger til grunn for prosjektering og driftstekniske vurderinger av sjøbaserte havbruksanlegg, samt hvordan overvåkning og observasjon basert på digital teknologi muliggjør forståelse for samspillet mellom infrastrukturtilstand og fiskevelferd. 3. Kandidaten har inngående kunnskap om forskrifter og standard for flytende oppdrettsanlegg, samt oversikt over historisk utvikling av infrastruktur og konstruksjoner for sjøbasert havbruk og dagens relaterte teknologiutvikling. 4. Kandidaten kan utvide sin kunnskap innenfor det aktuelle marintekniske fagfeltet og om teknologiutviklingen både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis. Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter; kognitive, praktiske, kreative og kommunikative. 1. Kandidaten kan anvende faglig kunnskap om marintekniske forhold og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske prosjekterings- og driftsrelaterte problemstillinger innenfor sjøbasert havbruk og begrunne sine valg. … 2. Kandidaten kan finne og anvende relevante forskrifter og standarder, samt informasjon og fagstoff innenfor prosjektering og drift av konstruksjoner og infrastruktur for sjøbasert havbruk, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling og alternative tilnærminger for håndtering av problemstillingen som sikrer fiskevelferd, miljømessig og økonomisk bærekraft. 3. Kandidaten har utprøvd relevante marintekniske verktøy, teknikker og uttrykksformer for sin bakgrunn relatert til prosjektering og drift av sjøbaserte havbruksanlegg. 4. Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og kunnskapsnivå opp imot prosjektering og drift av sjøbaserte havbruksanlegg, og sin rolle i team og oppgaver som krever fler- og tverrfaglige tilnærminger, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon og som del av en driftsleder rolle. Generell kompetanse: Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning. 1. Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team, samt ivareta en lederrolle for dette. 2. Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av infrastruktur og konstruksjoner i sjøbasert havbruk og kan sette disse i perspektiv av etikk, bærekraft og deres livsløp. 3. Kandidaten kan formidle kunnskap om infrastruktur, konstruksjoner og operasjoner i sjøbasert havbruk til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, og kan bidra til å synliggjøre dette i havbruksfagets betydning og konsekvenser. 4. Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeider og gi konstruktive tilbakemeldinger. 5. Kandidaten kjenner til nytenkning, den pågående digitaliseringen av havbruk, innovasjon- og prosjekteringsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er basert på ukentlige forelesninger, øvingsarbeid og selvstudier, med gruppebasert casearbeid i siste del av emnet. Timefordeling per uke er gitt basert på forelesninger, øvingsarbeid og selvstudier. Forelesninger gis av faste vitenskapelige ansatte med relevant undervisnings- og forskningserfaring, samt at øvinger i tillegg støttes av studentassistenter. Emnet vil ha en egen emneside i NTNUs emneplanleggingssystem Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsformen i emnet er samlet vurdering bestående to deler, med vekting for samlet karakter: 1. Rapport fra avsluttende case-arbeid 20%. 2. Fire timers skriftlig eksamen 80%. Godkjent kalkulator er tillatt hjelpemiddel ved skriftlig eksamen. Vurderingsformen endres ikke ved utsatt eksamen.

Vektet vurdering av rapport og skriftlig eksamen gis en bokstavkarakter. Karakterskalen skal følge 'Karakterbeskrivelse for teknologiske fag' ved NTNU.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Havbruksingeniør (BIHAV)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav i henhold til normal studieprogresjon i studieprogram Bachelor i ingeniørfag, havbruk (BIHAV). Emnet krever studierett ved studieprogram Bachelor i ingeniørfag, havbruk, (BIHAV).

Kursmateriell

Læremidlene i emnet vil baseres på utvalgte deler fra kompendium innen studieprogram for marin teknikk ved NTNU, fagboken 'Havromsteknologier', relevante forskrifter og standarder for prosjektering og drift innen havbruk, samt dokumentasjon for anvendt programvare.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MR2000 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Havbruk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 C 11.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppeoppgave med AquaSim 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU