BMPA5062 - Samfunnsvitenskapelig metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 20/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennom kurset tilegne seg grunnleggende innsikt i vitenskapelig metode og vitenskapsteori, slik at de med en kritisk analytisk holdning kan sette sammen og benytte kunnskapen fra de ulike kjernefagene i analyse av samfunnsøkonomiske tema og styringsutfordringer i offentlig sektor. De vil gjennom kurset få en innføring i ulike samfunnsvitenskapelige metoder - med det formål at de skal designe en selvstendig undersøkelse - og opparbeide seg forståelse for hvordan de kan ta i bruk metodiske verktøy som anvendes i samfunnsvitenskapelige fag. Kurset vil danne grunnlaget for vitenskapsteori og metode benyttet i masteravhandlingen.
- Samfunnsvitenskapelige metoder
- Problemformulering
- Måleproblemer og undersøkelsesdesign
- Datainnsamling
- Analyse og tolkning av data
- Arbeid med metodeoppgaven

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
- innehar kunnskap om de mest sentrale samfunnsvitenskapelige metoder
- skal ha kunnskaper om utforming av problemstillinger
- skal kunne velge design og metode tilpasset problemstilling
- skal ha kunnskap om både kvalitativ og kvantitativ databehandling
- vil ha grunnleggende metodeforståelse og kunnskap om metodeutvikling

Ferdigheter
Studenten:
- skal være i stand til å utforme klare og fruktbare problemstillinger
- vil være i stand til å koble problemstilling, teori og relevant empiri
- vil kunne anvende det statistiske dataverktøyet SPSS
- vil kunne systematisk framstille egen empiri
- vil kunne gjennomføre en kritisk og holdbar analyse

Generell kunnskap
Studenten:
- skal kunne anvende sine metodekunnskaper og ferdigheter både i egen læring og i ferdighetsutøvelse
- skal kunne framstille fenomen og fakta ut fra flere faglige synsvinkler og perspektiver

Læringsformer og aktiviteter

Studentene vil gjennom forelesninger, gruppearbeid og casegjennomgang få et godt grunnlag for kunnskapstilegning. Det forutsettes at studentene gjennom selvstudier tilegner seg pensumstoffet. På to av samlingsdagene vil SPSS bli benyttet som hjelpemiddel i statistisk analyse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektskisse

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Public Administration (ØAMPA3)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett ved studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU.

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Cappelen Damm Akademisk ISBN 978-82-02-48188-9.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA5055 7.5 01.01.2018
MPA62 10.0 01.01.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100 24.10.2017
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.