BMPA5052 - Strategisk ledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet skal bidra til å utvikle en forståelse for strategisk ledelse og økonomisk styring i offentlig sektor. Studenten skal kunne identifisere, analysere, utforme og gjennomføre strategiske beslutninger.
• Strategiske utfordringer og krav til strategisk ledelse og styring
• Analyse av strategisk posisjon og strategiske styringsmuligheter
• Strategiutvikling og endring i et styringsperspektiv
• Strategiiverksetting - fra ideer til strategisk handling

Læringsutbytte

Kunnskaper
• har inngående forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om hvilke strategiske
utfordringer offentlig sektor i Norge står overfor med fornyete krav til offentlig styring og innsikt i og forståelse av hvordan slike utfordringer kan møtes
• har kunnskap om formålet med og innholdet i strategi og strategiprosesser
• har kunnskap om økonomistyring i et strategisk perspektiv
• har kunnskap om innholdet i og behovet for sentrale analyser
• har kunnskap om verdien av strategiprosesser og strategidokumenter som
styringsverktøy
Ferdigheter
• skal kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av strategi
• skal kunne forklare sammenhenger mellom ulike deler i strategiprosessen
• skal kunne utvikle og lede en strategiprosess
• skal kunne implementere strategi og lede endring
Generell kunnskap
• kan anvende sine teoretiske, metodiske og erfaringsbaserte kunnskaper og utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av offentlig styring i egen virksomhet
• kan bidra til styring og utvikling av virksomheter innen offentlig sektor gjennom å utvikle og lede strategiske prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, casediskusjoner, gruppearbeid og øvelser.

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett ved studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum og anbefalt litteratur kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA5051 7.5 01.01.2018
MPA751 7.5 01.01.2018

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.