BMPA4032 - Statsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 20/100
Hjemmeeksamen 80/100 1 uker
Hjemmeeksamen 100/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Staten utfordres av en serie utviklingstrekk som nye organiserings- og ledelsesformer, nye selskapsformer, privatisering og regionalisering, europeisering og globalisering. Dette gir tiltakende kompleksitet og styringsutfordringer, politisk og administrativt. Vi studerer hvordan disse trekkene kan forstås i et maktperspektiv, og hvordan utviklingen påvirker det styringsmessige handlingsrommet til ledere i offentlig sektor, slik at studentene blir rustet til å aksle større ansvar og ledelse i offentlige stillinger.
- Hva er statsvitenskap
- Framveksten av den moderne stat
- Ledelse og styring i offentlig sektor
- Fra forvaltning til governance
- Gjennomføringsevne
- Forholdet stat-kommune

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
- behersker sentrale begreper i faget, som politikk, makt, demokrati, legitimitet, offentlig- og politisk styring
- forstår hvordan liberale økonomiske teorier påvirker offentlig sektor i vår tid, og hvorfor samstyring/nettverksstyring er blitt sentralt
- har innsikt i statsteori, og forstår hvordan staten har utviklet seg historisk fram til dagens fragmenterte stat
- har en forståelse av samspillet mellom stat og kommune

Ferdigheter
Studenten:
- skal være i stand til å anvende statsvitenskapelige- og samfunnsmessige perspektiv i konkrete beslutningssituasjoner
- skal kunne ta hensyn til forskjellige samfunnshensyn i sitt arbeide

Generell kompetanse
Studenten:
- skal ha evne til å vurdere saker fra ulike perspektiver, innsikt i det politiske system og hvordan politisk ledelse påvirke staten og samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Det blir tatt utgangspunkt i problembasert læring. Studentene skal trenes i å anvende ny kunnskap og innsikt til å løse oppgaver og utfordringer de møter i arbeidslivet. Det forutsettes at studentene arbeider med pensum før samlingene. Mye av undervisningen vil være i form av tradisjonelle forelesninger med plass for dialog. Disse holdes av de fagansvarlige, supplert av gjesteforelesere. Forelesninger følges av strukturert gruppearbeid samt plenumsdiskusjoner. Det forutsettes oppmøte på samlingene. Undervisningen samordnes med øvrige kjerneemner slik at tre samlinger får et tydelig integrasjonspreg.

Obligatoriske aktiviteter

  • En gruppebasert innlevering

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement.
Utsatt eksamen kan ha en annen vurderingsordning enn ordinær eksamen.
Kandidatene vil bli trukket ut til muntlig forsvar av det skriftlige arbeidet i ett av følgende emner: BMPA4012, BMPA4022 eller BMPA4032.
Eventuell muntlig eksamen vektes slik at den teller 20% av endelig karakter i emnet og begge delene må bestås for å få karakter i emnet. Loddtrekning vil foregå med en studentrepresentant tilstede.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Public Administration (ØAMPA3)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett ved studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA4035 10.0 01.01.2018
MPA32 10.0 01.01.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100 23.11.2018
Høst ORD Hjemmeeksamen 80/100
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
16.11.2017

Innlevering
23.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.