BMPA4022 - Økonomistyring i offentlig sektor

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 20/100
Hjemmeeksamen 80/100 1 uker

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Anvendelse av økonomisk teori, og bruk av verktøyene innenfor økonomistyring for å bidra til en bedre fungerende offentlig sektor.
- Introduksjon, markedsøkonomi, markedssvikt og grunnlaget for økonomisk politikk
- Velferdsstaten og offentlig sektors økonomi
- Økonomistyring og privatisering
- Økonomistyring og resultatmåling
- Kalkulasjon, regnskap og budsjettering
- Økonomisk lønnsomhet, økonomisk prioritering og nytte-kostnadsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten:
- har kunnskaper om sentrale begrep innenfor økonomi
- har innsikt i hvordan offentlig sektor fungerer
- kjennskap til sentrale økonomiske teorier oversikt over virkemidler og tiltak for å sikre god ressursanvendelse i offentlig sektor
- forstår hva som menes med økonomistyring

Ferdigheter:
Studenten:
- skal være i stand til å anvende økonomisk teori på konkrete beslutningssituasjoner
- ha evne til å gjennomføre samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger
- å kunne bruke økonomistyring som et redskap for å kunne utnytte ressursene bedre

Generell kompetanse:
Studenten:
- Skal få innsikt i offentlig sektors økonomi og teorien for økonomisk politikk og økonomisk styring
- vite hvordan man kan sikre god ressursutnyttelse i offentlig sektor

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, casediskusjoner, gruppearbeid og skriftlige arbeider

Obligatoriske aktiviteter

  • En gruppebasert innlevering

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement.
Utsatt eksamen kan ha en annen vurderingsordning enn ordinær eksamen.
Kandidatene vil bli trukket ut til muntlig forsvar av det skriftlige arbeidet i ett av følgende emner: BMPA4012, BMPA4022 eller BMPA4032.
Eventuell muntlig eksamen vektes slik at den teller 20% av endelig karakter i emnet og begge delene må bestås for å få karakter i emnet. Loddtrekning vil foregå med en studentrepresentant tilstede.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Public Administration (ØAMPA3)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett ved studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU.

Kursmateriell

Busch, Tor, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo: Økonomistyring i det offentlige. Kap 4,5,6 og 8. Siste utgave.
Oslo : Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01538-5
Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren : hovedrapport (2003). Sandvika : Asplan Analyse, Asplan Viak ISBN 82-7261-050-7 http://www.asplananalyse.no/Analyse/Hovedrapport%20.pdf
Finansdepartementet(2011): Veileder i etatstyring, Oslo
Finansdepartementet(2010): Reglement for økonomistyring i staten, Oslo
Johansen, Leif (1983): Kriser og beslutningssystemer i samfunnsøkonomien. Oslo : Universitetsforlaget. Kap. 3, 4 og 8 ISBN 82-00-05922-7
Johnsen, Åge (2007): Resultatstyring i offentlig sektor : konkurranse uten marked. Bergen :Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-0395-6
Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen(2003) Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Retningslinjer / Kommunal og regionaldepartementet ; H-2140), Oslo
Opstad, Leiv (2013): Økonomistyring i offentlig sektor. Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-35860-7, ISBN 82-05-35860-5
Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2014). [Oslo] : Finansdepartementet Fagbokforlaget/Direktoratet for økonomistyring ISBN 97 8-82-999-2992-9
Westeren, Knut Ingar (2000): Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet. Steinkjer : Høgskolen i Nord-Trøndelag (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag ; nr 110) ISBN 82-7456-228-3
Westeren, Knut Ingar: Styring av informasjonsteknologi i offentlig sektor.Samfunn og økonomi, Vol I, 2015, p 12-23
Westeren, Knut Ingar: Finansielle insitamenter i en stor reform. Stat &styring, 02/2015
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9298

Sandmo, Agnar og Kåre P. Hagen (red.) (1992): Offentlig politikk og private incitamenter. Oslo : Tano. Kap. 7 ISBN 82-518-3036-2
Sandmo, Agnar (2001): "Offentlig tjenesteproduksjon : teori om effektivitet". I: Økonomisk Forum, Årg. 55, nr. 6, s. 30-37
Det tas forbehold om mindre endringer.

Anbefalt tilleggslitteratur:
Barr, Nicholas (2012): The economics of the welfare state. 4th ed. Oxford : Oxford
University Press. ISBN 978-0-19-926497-1

Fornyings- og administrasjonsdepartementet(2009) St.meld.nr.19, Ei forvaltning for demokrati og fellesskap,Oslo

Finansdepartementet (2013): Meld.St.12, Perspektivmeldingen 2013,Oslo

Finansdepartementet: Meld.St. 1 Nasjonalbudsjettet siste året ,Oslo

Finansdepartementet(2005)Veileder til gjennomføring av evalueringer (2005). Oslo

NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser

Kommunal- og regionaldepartementet(2012): Meld.St. 12, Stat og kommune-styring og samspel, Oslo

Ringstad, Vidar (2011): Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk ifor turbulente tider. Siste utg. Oslo : Cappelen Damm Akademisk Forlag
ISBN 978-82-02-32069-0

Torsvik, Gaute (2003): "Incentiv på arbeidsplassen". I: Økonomisk forum, Årg. 57, nr. 6, s.
31-39

Torsvik, Gaute (2003): Menneskenatur og samfunnsstruktur : ein kritisk introduksjon til
økonomisk teori. Oslo : Samlaget
ISBN 82-521-5794-7

Westeren, K. I.: Insentiver som styringsverktøy for økonomisk politikk i offentlig sektor. Kapittel i: Stene, M. og Marnburg, E. (red.): Forskning Trøndelag 2011, Tapir 2011.


Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA4025 10.0 01.01.2018
MPA22 10.0 01.01.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100 23.01.2018
Høst ORD Hjemmeeksamen 80/100

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
16.11.2017

Innlevering
23.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.