course-details-portlet

BIMAS39 - Bacheloroppgave - Maskin

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Tema velges ut fra eget fagområde og oppgaven tildeles av instituttet. Gruppen kan foreslå eget tema. Se «håndbok for bacheloroppgaven ved ingeniørutdanningen NTNU» for detaljert beskrivelse.

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning i grupper på 2-3 studenter

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven gjennomføres normalt i grupper bestående av 2 -3 studenter. Oppgaven leveres som en skriftlig rapport, en poster og en muntlig presentasjon, eventuelt supplert med et produkt/en prototyp. Skriftlig rapport sammen med et eventuelt produkt/prototyp utgjør vurderingsgrunnlaget for endelig karakter. Øvrige forhold rundt oppgaven er nedfelt i en egen håndbok for instituttet Ved ikke bestått bacheloroppgave må studenten levere en ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområdet med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Forkunnskapskrav

Avlagt 110 sp fra første og andre år i ingeniørutdanningen.

Avlagt 60 sp fra første året i ingeniørutdanningen

Kursmateriell

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema. Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler: K. Halvorsen. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 8270377945 A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 82-7935-211-2 M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 82-463-0016-4 H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 82-05-30539-0

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU