course-details-portlet

BIM1002 - BIM Grunnleggende

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

- Klima- og samfunnsføringer som påvirker byggenæringen

- Introduksjon til bygningsinformasjonsmodellering og informasjonsforvaltning i byggenæringen

- Digitale handelsprosesser, viktighet og utfordringer

- Data- og informasjonssikkerhet og datakvalitet

- Introduksjon av virksomhetsplanlegging

- Introduksjon av semantisk teknologi

- Grunnleggende om parametrisk design

- Nye typer IT-systemer som anbefales

- ISO 19650 (standard for å forvalte informasjon gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av BIM)

- Livsløpsfokusert kravstilling og informasjonsforvaltning basert på ISO 19650 standardserien knyttet til fag/ roller

- Kobling av digitaliseringen av byggenæringens betydning til bærekraft (økonomi og miljø)

- Dataflyt, samhandling og deling av digitale byggverksinformasjon

- Modelleringsprinsipper inkludert objektorientering

- Egenskaper, definisjoner

- Intelligens i modellering

- Informasjonsbehov og kravstillingsmetoder, jfr ISO 19650

- Gruppearbeid knyttet til det avtalte forskningsspørsmålet (tilstreber å gjøres ved at studentene har ulike roller)

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne: Kunnskap:

- Forklare og gjøre rede for sentral BIM-teori og BIM-begreper.

- Forklare BIM-tankesett knyttet til BIM-problemstillinger i samfunnet, BIM-prosesser og aktuelle verktøy og metoder innen fagfeltet.

- Gjengi og drøfte samhandling og digital dataflyt innen bygg- og anleggsbransjen.

- Redegjøre for ulike samhandlingsmetoder og hvordan BIM kan benyttes i disse.

- Forstå og fortolke praktisk BIM-kunnskap som er relevante for byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører og byggvareprodusenter.

- Vite forskjellen mellom proprietær BIM og åpen BIM og når man kan eller bør bruke det ene eller det andre. - Redegjøre for relevante BIM standarder. Ferdigheter:

- Utarbeide gode rapporter og annet presentasjonsmateriell med tilhørende kildehenvisninger knyttet til prosjektarbeid.

- Anvende BIM-terminologi til å presentere fagstoff.

- Kunne bruke innsynsløsninger (IFC-Viewer) for å betrakte datafiler.

- Anvende teoretisk og praktisk BIM-kunnskap til å løse fagrelaterte utfordringer.

Generell kompetanse:

- Forstå viktigheten av planlegging og samhandling ved ulike typer BIM-prosjekter.

- Vise selvstendighet og samarbeidsevne, samt evne til refleksjon.

- Etablere grunnleggende forståelse for hvordan tverrfaglige BIM-prosjekt kan planlegges og gjennomføres.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte aktiviteter (webinarer, temavideoer, tilrettelagt fagstoff, veiledningsmøter) og klasseromsundervisning/ veiledning med en 2 dagers oppstartssamling på Gjøvik (sammen med BIM1001) og prosjektoppgave (gruppearbeid).

Veiledning av avtalte gruppebaserte prosjektoppgaver (gjerne tverrfaglig med ulike roller. Oppgaveavgrensning avtales med emneansvarlige.

En felles avslutningsdag med presentasjoner, spørsmål og diskusjoner hvor alle skal være tilstede.

Mer om vurdering

Vurdering med en gruppebasert prosjektoppgave som består av rapport, PowerPoint og video. Det gis én karakter basert på denne prosjektoppgaven.

Prosjektarbeidet skal tydelig vise rollefordelingen, samt fordelingen av arbeidet.

En avslutningsdag med gruppepresentasjoner hvor alle skal være tilstede for å bli vurdert.

Ved stryk kan en forbedret prosjektoppgave leveres etter avtale med emnelærer

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

- Borrmann; Konig; Koch; Beetz (2019): Building Information Modeling: Technology Foundations and Industry Practice, ISBN 978-3-319-92862-3

- Sacks, Eastman, Lee and Teicholz (2018): BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers, 3rd Edition, ISBN: 978-1-119-28753-7

- ISO 19650-1, ISO 19650-2 (effektiv informasjonsforvaltning ved bruk av BIM, på tvers av prosjekter, organisasjoner). Standardene setter rammen for hvordan aktørene kan samhandle og informasjon flyte gjennom alle faser i et byggverks livssyklus

- buildingSMART International: buildingsmart.org

- Diverse utdelte notater og tilgjengelige presentasjoner og fagstoff

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Bygningsteknikk
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU