course-details-portlet

BIDAT39 - Bacheloroppgave - Dataingeniør

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten velger selv forhåndsgodkjent problemstilling innen sitt fagområde.

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studieprogrammet og skal integrere viktige deler av programmets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper
- ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
- forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
- kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter
- kunne utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
- kunne identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
- kunne gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
- kunne dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse
- innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
- bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

-Prosjektarbeid
-Veiledning
-Prosjekt gjennomføres i grupper på 3-4 studenter.

Obligatoriske arbeidskrav:
-Muntlig fremføring
-Problemdefinisjon (arbeidstittel og foreløpig problemstilling avklares med fagmiljøet innen utgang av høstsemester)
-Prosjektplan
-Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer
-Individuelt refleksjonsnotat

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Frist for innlevering av bacheloroppgave i ingeniørutdanning er 20.5. kl. 12:00 uansett år. Hvis 20.5. et år faller på helge- eller helligdag vil innleveringsfrist være påfølgende arbeidsdag.

Utfyllende om kontinuasjon: Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Vurderingsformer: Avsluttende rapport.

I helt spesielle tilfeller kan individuell karakter gis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen.
Disse 110 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Aage Rognsaa. Bacheloroppgaven. Universitetsforlaget, 2015.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU