course-details-portlet

BI3069 - Fiskehelse og velferd

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 25/100
Muntlig eksamen 75/100 D

Faglig innhold

En økende andel av produksjonen av mat til mennesker i global sammenheng foregår i fiskeoppdrett og annen akvakultur. Fiskeoppdrett har utviklet seg til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer, og det er en uttalt politisk målsetting at produksjonen skal øke kraftig i tida som kommer. En forutsetning for økning er at produksjonen er bærekraftig. Bærekraftig fiskeoppdrett innebærer at produksjonen ikke skal påvirke havmiljøet, inkludert ville fiskepopulasjoner, i en grad som gir vesentlige endringer i fiskebestandene, og oppdrett skal også være bærekraftig mht fiskevelferd, sjukdom og dødelighet/svinn hos oppdrettsfisken. Spesifikke, smittsomme sjukdommer har spesiell betydning i store populasjoner, og det er nødvendig å kjenne smittereservoar, mekanismene for smittespredning og metoder for sjukdomskontroll både for viktige sjukdommer, samt som generelle prinsipper for biosikkerhet i fiskeoppdrett. God fiskevelferd er et viktig bærekraftsmål for oppdrettsnæringen. I tillegg til god helse/fravær av sjukdom og dødelighet, er det ulike metoder og måleparametere for å måle eller evaluere fiskevelferd. I en oppdrettssituasjon utsettes fiskepopulasjonene for andre påkjenninger eller stress enn i vill tilstand; økt fisketetthet, endret vannkvalitet, fôringssituasjon/næringsopptak, samt ulike former for handtering og annen manipulering. Fysiologiske parametere kan gi mål for grad av stresspåkjenning

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha oversikt over kategorier av årsaker til sykdom hos oppdrettsfisk. Han/hun skal spesielt kunne forstå hvordan smittsomme sjukdommer utvikler seg i populasjoner og sprer seg, samt ha oversikt over generelle prinsipper og tiltak for å forebygge introduksjon og videre spredning av smittestoffer. Kandidaten skal også ha kunnskap om viktige, spesifikke smittsomme sjukdommer. Videre skal kandidaten ha kunnskap om betydningen av god fiskevelferd, og metoder for å måle/dokumentere fiskevelferden.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne beskrive generelle prinsipper for smittespredning og smittekontroll for sjukdommer hos oppdrettsfisk, samt betydningen av viktige smittsomme sjukdommer med vekt på forhold av betydning for å forebygge smitteintroduksjon. Kandidaten skal også kunne gjøre rede for ulike metoder for å dokumentere fiskevelferd.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kunnskap om og forståelse av fiskehelse og fiskevelferd som viktige elementer i bærekraftig fiskeoppdrett, samt betydningen av sykdomskontroll og overvåking av fiskevelferd. Kandidaten skal kunne forstå samspillet mellom stress, god helse og velferd hos oppdrettsfisken.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning: 30 timer.
 • Obligatoriske laboratoriekurs: Histopatologi 4 timer og obduksjon 4 timer.
 • Obligatorisk oppgave.
 • I kurset inngår også en obligatorisk ekskursjon til en akvakulturfasilitet.

Emnet undervises på vårensmesteret: januar til april.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent lab.kurs
 • Godkjent felt

Mer om vurdering

Emnet består av to delvurderinger, hvor hver del av vurderingene har egen karakter. Samlet karakter i emnet gis etter begge vurderingene er vurdert til bestått. Den ene delen består av muntlig eksamen, som teller 75% på samlet karakter. Den andre delen består av en oppgave som teller 25% på samlet karakter.

Ved forbedring (gjentak) eller stryk av muntlig eksamen vil man kunne ta eksamen ved neste termin uavhengig av undervisning i emnet.

Ved forbedring eller stryk av oppgaven må undervisning følges og ny oppgave leveres.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BIA3100 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Marin biologi
 • Marine fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 D 11.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 75/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU