course-details-portlet

BI3069 - Fiskehelse og velferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 25/100
Muntlig eksamen 75/100 D

Faglig innhold

En økende andel av produksjonen av mat til mennesker i global sammenheng foregår i fiskeoppdrett og annen akvakultur. Fiskeoppdrett har utviklet seg til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer, og det er en uttalt politisk målsetting at produksjonen skal øke kraftig i tida som kommer. En forutsetning for økning er at produksjonen er bærekraftig. Bærekraftig fiskeoppdrett innebærer at produksjonen ikke skal påvirke havmiljøet, inkludert ville fiskepopulasjoner, i en grad som gir vesentlige endringer i fiskebestandene, og oppdrett skal også være bærekraftig mht fiskevelferd, sjukdom og dødelighet/svinn hos oppdrettsfisken. Spesifikke, smittsomme sjukdommer har spesiell betydning i store populasjoner, og det er nødvendig å kjenne smittereservoar, mekanismene for smittespredning og metoder for sjukdomskontroll både for viktige sjukdommer, samt som generelle prinsipper for biosikkerhet i fiskeoppdrett. God fiskevelferd er et viktig bærekraftsmål for oppdrettsnæringen. I tillegg til god helse/fravær av sjukdom og dødelighet, er det ulike metoder og måleparametere for å måle eller evaluere fiskevelferd. I en oppdrettssituasjon utsettes fiskepopulasjonene for andre påkjenninger eller stress enn i vill tilstand; økt fisketetthet, endret vannkvalitet, fôringssituasjon/næringsopptak, samt ulike former for handtering og annen manipulering. Fysiologiske parametere kan gi mål for grad av stresspåkjenning

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha oversikt over kategorier av årsaker til sykdom hos oppdrettsfisk. Han/hun skal spesielt kunne forstå hvordan smittsomme sjukdommer utvikler seg i populasjoner og sprer seg, samt ha oversikt over generelle prinsipper og tiltak for å forebygge introduksjon og videre spredning av smittestoffer. Kandidaten skal også ha kunnskap om viktige, spesifikke smittsomme sjukdommer. Videre skal kandidaten ha kunnskap om betydningen av god fiskevelferd, og metoder for å måle/dokumentere fiskevelferden.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne beskrive generelle prinsipper for smittespredning og smittekontroll for sjukdommer hos oppdrettsfisk, samt betydningen av viktige smittsomme sjukdommer med vekt på forhold av betydning for å forebygge smitteintroduksjon. Kandidaten skal også kunne gjøre rede for ulike metoder for å dokumentere fiskevelferd.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kunnskap om og forståelse av fiskehelse og fiskevelferd som viktige elementer i bærekraftig fiskeoppdrett, samt betydningen av sykdomskontroll og overvåking av fiskevelferd. Kandidaten skal kunne forstå samspillet mellom stress, god helse og velferd hos oppdrettsfisken.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning: 30 timer.
 • Obligatoriske laboratoriekurs: Histopatologi 4 timer og obduksjon 4 timer.
 • Obligatorisk oppgave.
 • I kurset inngår også en obligatorisk ekskursjon til en akvakulturfasilitet.

Emnet undervises på vårensmesteret: januar til april.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent lab.kurs
 • Godkjent felt

Mer om vurdering

Emnet består av to delvurderinger, hvor hver del av vurderingene har egen karakter. Samlet karakter i emnet gis etter begge vurderingene er vurdert til bestått. Den ene delen består av muntlig eksamen, som teller 75% på samlet karakter. Den andre delen består av en oppgave som teller 25% på samlet karakter.

Ved forbedring (gjentak) eller stryk av muntlig eksamen vil man kunne ta eksamen ved neste termin uavhengig av undervisning i emnet.

Ved forbedring eller stryk av oppgaven må undervisning følges og ny oppgave leveres.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Marin biologi
 • Marine fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 75/100 D 10.05.2023 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU