course-details-portlet

BI3060 - Bestemmelse av miljøtilstand og kvalitet til kystvann

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i et utvalg av vitenskapelige målemetoder for miljø- og ressursrettede vitenskapelige undersøkelser av marine økosystem, med hovedvekt på undersøkelser av de frie vannmassene. Slike undersøkelser har ofte som mål å etablere kunnskap om økosystemets økologiske og kjemiske tilstand og er basert på fysiske, kjemiske og biologiske miljøvariabler. Dette er krav som miljølovgivningen setter, nedfelt i OSPARCOM konvensjonen og europeisk miljølovgivning. Kurset gir en innføring i hvordan slike undersøkelser kan gjennomføres og rapporteres. Det legges vekt på både teoretisk kunnskap, hands-on erfaring med metoder, sammenstilling av resultater til rapport der vurdering av miljømessig bærekraft har et fokus. Private og offentlige aktører gjennomfører i dag slike undersøkelser. Det kan være for å vurdere en lokalitets evne til å omsette biogene (ikke giftige) utslipp fra menneskelig aktivitet (bæreevne), for å bestemme miljø-fotavtrykket av lakseproduksjon i en kystregion, eller for å vurdere den økologiske tilstanden til vannmassene i en fjord/region. Kurset gir generell kunnskap om mekanismer som er relevante for å forstå oppblomstringer av alger, noen giftige, i kystvann og med det et grunnlag for en tidlig varsling av slike oppblomstringer. Generell kunnskap er viktig for å forstå hendelser på et vitenskapelig grunnlag og med dette redusere bruken av og uthulingen av det viktige føre-var prinsippet. Kurset omfatter forelesninger og to intensive perioder med laboratorie/felt-arbeid. I første periode gis det en demonstrasjon og praktisk gjennomføring av viktige metoder for måling av fysisk miljø, næringsstoffer i vannmassene og biomassen og aktiviteten til viktige organismegrupper. Dette gjøres gjennom mindre eksperimenter der vannprøver tas og analyseres. Resultatene anvendes, sammen med den teoretisk kunnskap i kurset, for å bestemme økologisk og kjemisk tilstand til vannmassene i Trondheimsfjorden. Det skal utarbeides en individuell rapport basert på resultatene og tolkingen av disse, en rapport som har formatet til en vitenskapelig publikasjon. I andre periode skal andre og mer avanserte målemetoder, blant annet metoder som genererer store digitaliserte datasett, beskrives og demonstreres i laboratoriet eller in situ. Kurset skal gi et grunnlag for masteremnene BI3061, nytt MSc kurs "Enabling technology for marine ecological studies" og BI3067, alle emner i studieprogrammet MSOCEAN.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført eksamen skal ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fagområder og/eller yrker. Etter fullføring av emnet skal kandidaten ha:

 • Detaljert vitenskapelig kunnskap om, og «hands-on» erfaring med, metoder for undersøkelser av økologisk og kjemisk tilstand til marine økosystem samt miljømessig bærekraft knyttet til menneskelig aktivitet i kystvann.
 • Omfattende kunnskap om det vitenskapelige og lovmessige grunnlaget for miljø- og ressursrettede undersøkelser av marine økosystemer i de frie vannmassene og være kjent med hvordan noen slike undersøkelser gjennomføres og rapporters i et vitenskapelig format
 • Ha et vitenskapelig metodisk grunnlag som basis og kunne utvide dette til å svare på nye spørsmål innen fagområdet, blant annet spørsmål om påvirkning og bærekraft til det bentiske økosystemet i kystsonen
 • Være kjent med tidligere og nyere utvikling av relevant målemetodikk i fagområdet og basert på dette kunne analysere nye faglige problemstillinger knyttet til området marint miljø og ressurser

Ferdigheter er evne til å anvende kunnskap for å løse problemer og oppgaver. Etter fullføring av emnet skal kandidaten basert på sin nye kunnskap kunne:

 • Basert på metodekunnskap, kritisk kunne vurdere ulike kilder til informasjon om nye relevante metoder som kan anvendes i undersøkelsen av økosystemet i de frie vannmassene, men også i andre økosystem som eksempelvis det bentiske
 • Analysere og evaluere den vitenskapelige relevansen og egnetheten av ulike metoder for spesifikke undersøkelser av miljø- og ressurs spørsmål i kystvann, blant disse nyere digitale målemetoder som genererer store datasett
 • Bruke nye og etablerte metoder for på en selvstendig måte bestemme økologisk og kjemisk tilstand samt potensielle endringer i miljømessig bærekraft i kystvann som påvirkes av menneskelig aktivitet
 • Delta i forskningsprosjekt og under veiledning kunne gjennomføre en selvstendig del av dette arbeidet og rapportere resultatene i et vitenskapelig format

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning. Etter fullføring av emnet skal kandidaten basert på sin nye kunnskap og sine ferdigheter kunne:

 • Ha et aktivt forhold til relevante problemstilling innen det vitenskapelige grunnlaget for fagområdet og til forskningsetiske spørsmål, særlig rettet mot marint miljø og miljømessig bærekraft
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre avanserte prosjekter og andre oppgaver innen sitt fagområde, også oppgaver som er relevante for andre marine økosystemer
 • Beherske skriftlig og muntlig vitenskapelig retorikk som grunnlag for formidling og annen kommunikasjon
 • Kommunisere faglige problemstillinger og viktige konklusjoner innen sitt metodiske fagområde med faglige eksperter, kollegaer og med publikum
 • Bidra til nye konsepter og metode for kartlegging av miljø og ressurser i marine lokaliteter, med særlig sikte mot en framtidig digitalisert miljøkartlegging og -overvåkning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (~20), utvalgte publikasjoner, demonstrasjoner av metoder og feltarbeid med anvendelse av metodene representerer kjernepensum i faget. Kopier av forelesningene og utvalgte publikasjoner som er en støtte til kjernepensum legges ut på Blackboard. Lærerne kan gi spesielle anbefalinger til annen relevant litteratur.

Kurser arrangeres i høstsemesteret, fra tidlig september, med en obligatoriske intens feltperiode (~3-4 dager) i september og en (~3-4 dager) i oktober.

En skriftlig individuell rapport for første periode, i spesifisert format for vitenskapelige publikasjoner, skal leveres og godkjennes.

Obligatoriske aktiviteter: Feltarbeid og godkjent rapport

Obligatoriske aktiviteter

 • Feltarbeid
 • Rapport

Mer om vurdering

I tilfelle stryk eller gjentak/forbedring avholdes avsluttende eksamen i eksamensperioden hvert semester.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesninger, vitenskapelige publikasjoner

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI360 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Akvakulturteknologi
 • Marin teknologi
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Marin biologi
 • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 21.11.2022 08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU