BI301511 - Laboratoriemedisin, transfusjonsmedisin og mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

immunhematologi og transfusjonsmedisin, herunder blodtypeserologi, blodgivertjenesten samt tillaging og anvendelse av blodprodukt

medisinsk mikrobiologi, herunder bakteriologi, virologi, mykologi og protozologi, infeksjonssykdommer

arbeidsmiljøfaktorer og internkontrollsystemer

kvalitetssikring

godkjenningsordninger

Tverrprofesjonelt samarbeid (TPS)

Generelt for begge fagområdene:

retningslinjer for skriftlige arbeider

generelle krav til formulering av problemstilling 

vitenskapelige forskningsmetoder

litteraturstudier

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

studenten skal

ha bred kunnskap om kroppens normale biokjemiske prosesser, biologiske variasjoner og prosesser som gjenspeiler sykdom innen fagområdene transfusjonsmedisin og mikrobiologi

ha kunnskap om blodtypeserologi og blodprodukters medisinske anvendelsesmuligheter

Ha kunnskap om aktuelle infeksjonssykdommer

kjenne til forskning og utvikling innen disse fagområdene

oppdatere sin kunnskap på disse feltene

opparbeide grunnlag for å forstå hvorfor spesifikke biokjemiske prinsipper benyttes til å måle eller påvise bestemte stoffer

forstå analyseresultatenes kliniske relevans

Ha kunnskap om bruk av elektronisk forlik systemer 

       

Læringsutbytte - Ferdigheter:

studenten skal

kunne anvende kunnskap og bruke resultat fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger og de skal kunne treffe begrunnede valg, f eks ved vurdering av prøvesvar innen disse fagområdene

kunne reflektere over egen faglig utøvelse, for eksempel kunne se feilkilder ved de ulike analysemetodene

dokumentere kvaliteten på laboratorietekniske prosedyrer og laboratorieinstrumenter

ha opparbeidet kunnskap som utgjør kriterier for utvelgelse av analyser og vurdering av analysekvalitet

kunne beherske faglig verktøy, dvs analyseinstrumenter og biokjemiske metoder som brukes i disse fagområdene, samt beherske hvordan analysesvar formidles 

kunne prioritere en analyse foran en annen i en øyeblikkelig hjelp-situasjon

kunne finne og vurdere informasjon om metoder og analyseinstrumenter f eks ved hjelp av manualer og prosedyrebeskrivelser

kunne vurdere et prøvesvars medisinske sannsynlighet, dvs. analysekvalitet i forhold til medisinsk problemstilling.

Kunne bruke et digitalt system for elektronisk forlik

       

Læringsutbytte - Kompetanse:

studenten skal ha utviklet evne til faglig helhetstenkning på tvers av hovedemner og kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og laboratoriearbeid. Det legges vekt på studentaktive læringsformer, gruppeoppgaver, prosjektoppgaver og simulering.       

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk (100%) deltaking i laboratoriekurs. Godkjent muntlig høring etter hver øvelse i mikrobiologi laboratoriekurset. Obligatorisk arbeid på laboratoriet og rapporter må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Praktisk passeringstest: Halve klassen trekkes ut til en fire timers praktisk passeringstest i laboratoriearbeid som må være bestått for å gå opp til teoretisk eksamen. Den andre halvparten av klassen skal gjennomføre en Praktisk passeringstest i BI302511 Laboratoriemedisin, medisinsk biokjemi og patologi. Oppgaver blir avgjort ved trekking.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timer skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)

Forkunnskapskrav

Medisinsk laboratorieteknologi. Godkjent obligatorisk arbeid i fagene Instrumentell analyse, Immunologi og Mikrobiologi

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI301107 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2017 09:00 Gymsal , F424 - Eget rom
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 14.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.