course-details-portlet

BI301511 - Laboratoriemedisin, transfusjonsmedisin og mikrobiologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

immunhematologi og transfusjonsmedisin, herunder blodtypeserologi, blodgivertjenesten samt tillaging og anvendelse av blodprodukt medisinsk mikrobiologi, herunder bakteriologi, virologi, mykologi og protozologi, infeksjonssykdommer arbeidsmiljøfaktorer og internkontrollsystemer kvalitetssikring godkjenningsordninger Tverrprofesjonelt samarbeid (TPS) Generelt for begge fagområdene: retningslinjer for skriftlige arbeider generelle krav til formulering av problemstilling vitenskapelige forskningsmetoder litteraturstudier

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: studenten skal ha bred kunnskap om kroppens normale biokjemiske prosesser, biologiske variasjoner og prosesser som gjenspeiler sykdom innen fagområdene transfusjonsmedisin og mikrobiologi ha kunnskap om blodtypeserologi og blodprodukters medisinske anvendelsesmuligheter Ha kunnskap om aktuelle infeksjonssykdommer kjenne til forskning og utvikling innen disse fagområdene oppdatere sin kunnskap på disse feltene opparbeide grunnlag for å forstå hvorfor spesifikke biokjemiske prinsipper benyttes til å måle eller påvise bestemte stoffer forstå analyseresultatenes kliniske relevans Ha kunnskap om bruk av elektronisk forlik systemer Læringsutbytte - Ferdigheter: studenten skal kunne anvende kunnskap og bruke resultat fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger og de skal kunne treffe begrunnede valg, f eks ved vurdering av prøvesvar innen disse fagområdene kunne reflektere over egen faglig utøvelse, for eksempel kunne se feilkilder ved de ulike analysemetodene dokumentere kvaliteten på laboratorietekniske prosedyrer og laboratorieinstrumenter ha opparbeidet kunnskap som utgjør kriterier for utvelgelse av analyser og vurdering av analysekvalitet kunne beherske faglig verktøy, dvs analyseinstrumenter og biokjemiske metoder som brukes i disse fagområdene, samt beherske hvordan analysesvar formidles kunne prioritere en analyse foran en annen i en øyeblikkelig hjelp-situasjon kunne finne og vurdere informasjon om metoder og analyseinstrumenter f eks ved hjelp av manualer og prosedyrebeskrivelser kunne vurdere et prøvesvars medisinske sannsynlighet, dvs. analysekvalitet i forhold til medisinsk problemstilling. Kunne bruke et digitalt system for elektronisk forlik Læringsutbytte - Kompetanse: studenten skal ha utviklet evne til faglig helhetstenkning på tvers av hovedemner og kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger (inntil 20 x 2 timer) og laboratoriearbeid (inntil 10 x 4 timer). Det legges vekt på studentaktive læringsformer, gruppeoppgaver, prosjektoppgaver og simulering.

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjent rapportering etter hver øving i transfusjonsmedisinkurset. Godkjent muntlig høring etter hver øvelse i mikrobiologi laboratoriekurset. Obligatorisk arbeid på laboratoriet og rapporter må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Praktisk passeringstest etter nærmere oppsatt plan.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Mikrobiologi delen av mappen er en individuell skriftlig fordypningsoppgave basert på 1 av 3 utdelte problemstillinger. Fordypningsoppgavene, mal for struktur og veiledning til skrivearbeidet kunngjøres tidlig i semesteret og oppgaven skal være et vitenskapelig skrivearbeid. Den enkelte student leverer en avgrenset problemstilling, og får individuell veiledning på oppgaven. Transfusjonsmedisinsk del av mappen skal gjennomføres på samme måte.

Begge temaene i emnet, transfusjonsmedisin og mikrobiologi, må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i BI101714 Medisinsk laboratorieteknologi. Godkjent obligatorisk arbeid i fagene BI201109 Instrumentell analyse, BI221412 Immunologi og BI202512 Medisinsk mikrobiologi

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI301107 15.0
HBIO3004 6.0 HØST 2019
HBIOT2026 6.0 HØST 2021
HBIOA3002 7.5 HØST 2022
HBIOA3001 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering (1) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Sistegangseksamen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU