BI2041 - Human evolusjon og atferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 3 timer

Faglig innhold

Temaer som vil bli behandlet er: Gener og atferd. Mennesket som art og mennesket som en del av den evolusjonære prosess. Menneskets biologi og forskjeller og likheter mellom forskjellige menneskesamfunn. Mennesket og andre primater, forskjeller og likheter. Menneskets reproduksjonsbiologi, makevalg, ressursbaser, statussymboler, seksuell konkurranse, forskjell mellom kjønnene i atferd, partnerskapssystemer. Konflikter mellom individer og grupper (krig). Menneskets populasjonsbiologi og livshistoriestrategier. Noen av menneskets sykdommer og sykdomsforløp. Menneskets miljøatferd, herunder årsaker til den globale miljøkrise og trussel mot biodiversitet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om menneskets evolusjon og adferd, og kunne knytte menneskets atferd opp mot de temaer som blir vektlagt i undervisningen som beskrevet i “Faglig innhold”.
Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Evolusjonære forklaringer på menneskelig atferd
- Hvordan biologiske ulikheter mellom kjønn kan forklare kjønnsspesifikk atferd
Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Argumentere for at menneskets evolusjonære historie kan være med på å forklare atferdstrekk

Generell kompetanse:
Kandidaten har tilegnet seg:
- Grunnleggende kunnskap om menneskets evolusjon og atferd
- En forståelse for at biologi har innflytelse på menneskets atferd

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, fellesdiskusjoner og semesteroppgave. Lab øvingene og fellesdiskusjoner er obligatoriske. Godkjent semesteroppgave er obligatorisk for å kunne gå opp til eksamen. Skriftlig eksamen teller 70% av karakteren, og semesteroppgaven teller 30%. Begge deler må bestås.


Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det (om ikke annet angis) skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng.. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI241 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 70/100 12.12.2017 09:00 JB30 , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Oppgave 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 05.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.