BI201605 - Innføring i patologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Cytologi

Generell cytologi

Preparering og farging av cytologiske prøver

Mikroskopiering av normale celleutstryk og utstryk med ulike inflammatoriske forandringer

Histologi

Grunnleggende histokjemiske teknikker

Innstøping og framføring av vev, snitting av vevsblokker

Generell histokjemisk fargeteori/teknikk

Mikroskopiering av vevsprøver fra de store organsystemene

Sykdomslære

Helse og sykdom

Celleskade/celledød,

Betennelser, sirkulasjonsforandringer og vekstforstyrrelser

Celleforandringer og cancer

Sykdommer i de store organsystemene

Medisinsk nomenklatur

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha tilegnet seg grunnleggende og praktisk kunnskaper innen patologi som hvordan mikroskopere celleprøver og lage parafinsnitt.

ha tilegnet seg kunnskap om og kjenne igjen ulike cellers og vevs mikroskopiske utseende.

ha kunnskap om sykdomsprosesser både i organsystemer og på cellenivå.

ha kunnskap om de vanligste sykdomsgrupper og sykdomsbegrep.

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

forstå hvordan celler og vev tilsammen danner funksjonelle enheter og organ.

kunne gjenkjenne histolgiske kjennetegn ved ulike organer og vev.

forstå hvordan og hvorfor bruk av histologiske og cytologiske teknikker kan være til hjelp for å stille diagnoser

kunne reflektere over sammenhengen mellom organs histologiske oppbygging og sykdomsprosesser.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, laboratorieøvinger.    

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske laboratorieøvinger innen histologi og cytologi. Praktisk passeringstest. Praktisk passeringstest må være bestått for å gå opp til skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 31.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.