BFE4000 - Bedriftsøkonomiske perspektiver på organisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

(1) Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament og utvikling
Hva er bedriftsøkonomi?
Bedriftsøkonomiens fundament: Rasjonalitet , økonomiske valg og offerprinsippet
Mer realistiske atferdsforutsetninger i økonomiske modeller: fra «economic man», via «administrative man» til «contractual man». Fundamentet: marked, organisering og informasjonsasymmetri. Kvasi-rasjonell atferd og mental regning.
(2) Fra «black box» til økonomisk organisasjonsteori. Økonomiske tilnærminger til bedriftsorganisasjoner: Starten med R.H. Coase og veien fram til O.E. Williamson : Bedriftsøkonomisk atferdsteori, prinsipal-agent teori, transaksjonskostnadsteori og kontrakts- og transaksjonsperspektivets betydning for bedriftsøkonomifaget. Nytteforventningsteori versus prospektteori. Teoretisk forankring for bedriftsøkonomisk forskning.
(3) Anvendelser av de bedriftsøkonomiske teorigrunnlagene innenfor økonomistyring, finans, markedsføring og strategi, organisasjon og ledelse. Noen aktuelle illustrasjoner innen ¿fusjoner og oppkjøp¿, hybride organisasjonsformer og selskapsstyring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om bedriftsøkonomiens eklektiske karakter og innhold
- har kunnskap om mikroøkonomisk beslutningsteori og utviklingen fram til dagens realistiske beslutningsmodeller
- har kunnskap om en rekke bedriftsøkonomiske teorier og perspektiver

Ferdigheter
Studenten
- kan anvende ulike bedriftsøkonomiske teorier for å forstå bedriftens problemer og finne adekvate organisatoriske løsninger
- kan bruke vitenskapsteoretiske begreper og analysemetoder for å forvalte bedriftens menneskelige, tekniske og økonomiske verdier
- kan anvende teorier til å belyse konkrete bedriftsøkonomiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven

Generell kompetanse
Studenten
- har reflektert over forholdet mellom bedriftens ressursanskaffelse og ressursanvendelse i et bærekraftig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, "kortpapers", plenumsdiskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer i gruppe (kortpapers)

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen
Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Bøker:
Douma, S. Schreuder, H. (2013) Economic Approaches to Organizations. 5th ed. Prentice-Hall/Pearson Education Ltd. Hovedbok. Utvalgte kapitler
Fallan, L & Pettersen, IJ (2016) Bedriftsøkonomiske atferdsteorier. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler
Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FE400 5.0 01.08.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 04.12.2017 09:00 DI42 , Datasal 10349, bygg 10 , DI172 , Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.