BEV3901 - Masteroppgave i bevegelsesvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling over et selvvalgt tema innen bevegelsesvitenskap, der studenten skal vise vitenskapelige ferdigheter. Avhandlingens temavalg er en videreføring fra valgt spesialisering (BEV3051). Eventuelle endringer av tema og/eller veileder skal godkjennes av instituttet. Frister for å levere søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder kunngjøres.
Veiledning er en vesentlig komponent i dette emnet. Den skal sikre at studentene får en faglig dialog med vitenskapelige ansatte og skal fungere som en stimulans og gi kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt sikre at forskningsetiske retningslinjer følges. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet. Rett til veiledning opphører etter normert studietid, om ikke annet er avtalt.
Masteroppgaven er en forskningsrapport i form av en vitenskapelig artikkel.
Retningslinjer for masteroppgaven fås hos instituttet.

Læringsutbytte

Studenten kan demonstrere spesialisert teoretisk og metodisk kunnskap om et avgrenset tema innen bevegelsesvitenskap, samt kunnskap om planlegging av vitenskapelige prosjekter. Studenten kan gjennomføre et forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling, velge relevant bakgrunnslitteratur for arbeidet og trekke holdbare slutninger. Studenten kan skriftlig og muntlig presentere og diskutere forskningsresultater på en presis og logisk måte.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske forskningsseminar og inntil 50 timer individuell veiledning (inkl. veileders for- og etterarbeid).
Vurderingsform: Masteroppgaven og en muntlig prøve. Den muntlige prøven kan justere (+/-) karakteren på masteroppgaven med ett trinn. Hver masterstudent skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.

Obligatoriske aktiviteter:
Godkjent presentasjon av forslag til protokoll for masteroppgaven;
Godkjent veiledning;
Godkjent presentasjon av masteroppgaven;
Obligatorisk deltakelse på fire forskningsseminarer (presentasjon av protokoll for masteroppgaven og presentasjon av masteroppgaven, totalt fire samlinger)

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent presentasjon av forslag til protokoll for masteroppgaven
  • Godkjent veiledning
  • Godkjent presentasjon av masteroppgaven.
  • Deltakelse på 4 forskningsseminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (MBEV)

Forkunnskapskrav

BEV3051, og minst seks av syv fag fra første års masteremner. Masteroppgaven (BEV3901) er siste emne i masterstudiet, alle andre emner må være bestått før masteroppgaven leveres. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.