course-details-portlet

BA8110 - Transportanalyse videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet foreleses neste gang våren 2021. Emnet gir innføring i grunnleggende egenskaper ved diskrete valgmodeller. Beskrivelse av ulike modelltyper (MNL, NL og ML) utledning av Value Of Time (VOT) og mikroøkonomiske betingelser. Praktiske eksempler med bruk av Phyton/Biogeme. Innføring i rutevalgsprinsipper og algoritmer (ulike kjøretøy eller passasjerkategorier, algoritmer, stabilitet i beregningsresultatene og likevekt)

Læringsutbytte


Kunnskap om ulike valgmodeller, inngangsdata for valgmodeller og estimering av ulike valgmodeller. Kunnskap om betingelser for likevekt, ulike rutevalgsmodeller for biltrafikk og kollektivtrafikk. Bruke Biogeme/Phyton Biogeme til å estimere enkle logitmodellvarianter. Forstå hvordan man utvikler diskrete valgmodeller for å forklare/forstå reisemønsteret. Forstå ulike ruevalgsmetoder og hvordan rutevalget er beregnet i Regional Transport Modell.

Læringsformer og aktiviteter

5 dagers seminar med øvingsarbeid. Selvstudium samt skriving av en vitenskapelig artikkel.

Mer om vurdering

Sluttkarakter i emnet blir satt på grunnlag av én oppgave i form av en vitenskapelig artikkel.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i fagområder som har tilknytning til transportanalyse
TBA4291, BA6009 eller tilsvarende

Kursmateriell

Rapporter, tidsskriftartikler, etc. som kunngjøres ved undervisningsstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • Veg og samferdsel
  • Samferdselsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU