course-details-portlet

BA6062 - Trafikkmodeller og ITS

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100
Oppgave 30/100

Faglig innhold

Kurset omhandler ulike trafikkmodeller, og deres oppbygging og virkemåte. Du vil også lære om ITS-tiltak for å forbedre avvikling, sikkerhet, miljø og tilgjengelighet.

Kurset har to hovedtema; Trafikkmodeller og ITS. I utgangspunktet legges hovedvekten på trafikkmodeller, men store deler av dette er også relevant for ITS slik at i praksis blir det en relativt jevn fordeling mellom de to hovedtemaene.


Hovedtema trafikkmodeller (TM):

Trafikkberegningsmodeller
Trafikkstrømsteori
Trafikksimulering
Modeller for vurdering av trafikkavvikling på strekninger, i kryss og i nettverk

Hovedtema ITS:

Bruk av og eksempler på Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) innen for eksempel informasjon, betaling, førerstøtte etc.
Effekt og nyttevurderinger av ITS
Terminologi, arkitektur og standardisering
Internasjonal utvikling innen ITS

Læringsutbytte

Kunnskaper (du skal ha kunnskap om):

Teoretisk grunnlag for ulike trafikkmodeller
Oppbygging og virkemåte for ulike trafikkmodeller
Aktuelle ITS tiltak for å forbedre avvikling, sikkerhet, miljø og tilgjengelighet
Internasjonale trender og utvikling av ITS området
Ferdigheter (Du kan):

Benytte og forstå ulike trafikkmodeller for å vurdere trafikk og avviklingskvalitet
Planlegge ulike ITS tiltak og vurdere nytte, kostnad og effekter av disse
Kompetanse (Du kan):

Forstå muligheter og begrensinger med ulike trafikkmodeller og ITS tiltak innenfor et helhetlig og bærekraftig perspektiv der en også tar hensyn til både effektivitet, sikkerhet, miljøutfordringer, tilgjengelighet og andre samfunnsutfordringer
Presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte
Løse sentrale oppgaver innen trafikkteknikk og trafikksikkerhet både selvstendig og som en del av et team

Læringsformer og aktiviteter

Det legges stor vekt på praktisk bruk og god teoretisk forståelse for ulike trafikkmodeller. To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom for selvstudium. Eksamen en eller to uker etter siste samling. Kandidatene skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Det forventes at deltakerne stiller med egen bærbar PC og installerer nødvendig programvare før samlingene. Nærmere beskjed om dette vil bli gitt på epost og Blackboard. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisningen
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen (7 timer). Eksamenskrav: Godkjente innleveringsoppgaver, som teller 30% av sluttkarakteren, og tilstedeværelse på de obligatoriske samlingene. Karakterskala: A-F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Søkere må ha bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag. Søkere til emner som inngår i erfaringsbaserte masterprogram kan også realkompetansevurderes.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 19.11.2020

Innlevering 19.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU