course-details-portlet

BA6058 - Trafikkteknikk og trafikksikkerhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Hovedtema trafikkteknikk (TT):
- Innsamling, bearbeiding og analyse av trafikkdata.
- Begreper og sammenhenger for å beskrive trafikkavvikling.
- Kapasitet og avviklingskvalitet.
- Trafikktekniske tiltak som f.eks. signalregulering, tilfartskontroll, kollektivprioritering, samordnet trafikkregulering, etc.
Hovedtema trafikksikkerhet (TS):
- Grunnlag for og hovedtrekk ved TS-arbeidet i Norge.
- Begreper og statistiske metoder knyttet til ulykker, ulykkeskostnader og risiko.
- Analyse av ulykkessteder og effekt av trafikksikkerhetstiltak.
- Risikovurderinger som beslutningsverktøy

Læringsutbytte

Kunnskaper (Du skal ha kunnskap om):
- Begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for trafikkavvikling
- Trafikksikkerhet og risiko knyttet til vegtransport, herunder hvordan veg- og kryssutforming og trafikkreguleringstiltak påvirker risiko og trafikantatferd for ulike trafikantgrupper
Ferdigheter (Du kan):
- Anvende statistiske metoder og verktøy for bearbeiding og analyse av trafikk- og ulykkesdata
- Gjennomføre analyser av ulykkessteder etter anerkjent metodikk, samt analyse av hvordan TS-tiltak virker inn på ulykkesnivå og trafikantatferd
- Benytte og forstå anerkjente metoder for vurdering av avviklingskvalitet
Kompetanse (Du kan):
- Vurdere trafikkavvikling og trafikksikkerhet i et helhetlig perspektiv.
- Utføre analyser og presentere resultater på en oversiktlig måte.
- Vurdere tiltak innen trafikkteknikk og trafikksikkerhet både selvstendig og som en del av et team

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger på fire dager hver, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Eksamen en til to uker etter siste samling. Kandidatene skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Mappeevaluering: Prosjektoppgave 20% Hjemmeeksamen 80%. Både prosjektoppgave og hjemmeeksamen må være levert og bestått for å få ståkarakter i faget. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver. Ved gjentak av eksamen vil det kunne bli avholdt muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Søkere må ha matematikk R1+ R2, eller tilsvarende, bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag. Søkere til erfaringsbasert master kan realkompetansevurderes.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU