course-details-portlet

BA6053 - Sporgeometri og sporteknikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Sporgeometri og linjeføring
Sporgeometri og kjøredynamikk
Traseringsparametre og kjørekomfort
Terrengtilpasning, lokalisering
Praktisk linjeføring
Sporplaner (personstasjoner, driftsbanegårder, godsterminaler, skifteområder)
Stasjonsutforming
Minste tverrsnitt
Overbygning
Sporveksler
Prosjektering av jernbanespor
Mekaniske spormodeller
Krefter i helsveist spor
Samvirke rullende materiell – infrastruktur (hjul/skinne, boggier og strømavtager/kontaktledning)
Underbygning
Skred, flom og værberedskap
Støy og vibrasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap
Du skal ha kunnskap om jernbanens sporgeometri og linjeføring, stasjonsutforming og sporplaner, overbygningens komponenter, utforming av underbygningen for jernbane og samspill mellom rullende materiell og sporet.

Ferdighet
Du kan konstruere og kontrollere sporgeometrien til en jernbanelinje, foreta hastighetsberegninger ut fra sporgeometri og parametere for rullende materiell og foreta riktige valg av overbygningskomponenter ut fra trafikkbelastning og peke på underbygningstekniske utfordringer for en jernbane.

Kompetanse
Du kan planlegge og utforme et jernbanespor med tanke på linjeføring, overbygning og underbygning og forstå samspillet mellom spor og rullende materiell.

Læringsformer og aktiviteter

To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom for selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på samling og godkjente innleveringsoppgaver. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Ved få deltakere kan samlinger og aktiviteter bli justert.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Tilstedeværelse på de obligatoriske samlingene og godkjente innleveringsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Kompendium-samling utgitt av instituttet og Jernbaneverket.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 13.04.2021

Innlevering 13.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU