course-details-portlet

AUT2204 - Barneaudiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet omhandler klinisk vurdering, tiltak og oppfølging innen audiologisk habilitering. Studenten lærer om kliniske verktøy og tester, og skal gjennom ferdighetstrening lære anvendelse av disse. Studenten lærer å utvikle mål og tiltak som ivaretar både biologiske, sosiale og psykososiale faktorer hos barn med nedsatt hørsel ved bruk av en habiliteringsplan. Emnet fokuserer samtidig på kvalitetssikring av tiltak gjennom ulike former for utbyttevurderinger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om embryologi og utvikling av det auditive systemet
 • har bred kunnskap om auditiv utvikling, språkutvikling og forventet adferd ved ulike alderstrinn
 • har kunnskap om utbredelse og årsaker til hørselstap hos barn, og mulige tilleggsvansker
 • har kunnskap om konsekvenser av og utfordringer ved hørselstap hos barn, og viktigheten av tidlig identifikasjon og intervensjon
 • har kunnskap som grunnlag for valg av egnede tester for utredning og differensialdiagnostikk av barn
 • har kunnskap om feilkilder ved audiologiske målinger av barn
 • har kunnskap om hørselsscreening av nyfødte og førskolebarn
 • har kunnskap om instrumenter, utstyr og redskaper som brukes til audiologiske målinger
 • har kjennskap til kalibrering av utstyr som brukes til audiologiske målinger
 • har kunnskap om relevant lovverk og retningslinjer for audiologisk utredning, habilitering og oppfølging av barn
 • har kunnskap om habiliteringsprosessen av barn med utgangspunkt i et biopsykososialt perspektiv
 • har kunnskap om foreldres rolle i den auditive habiliteringsprosessen av barn
 • har bred kunnskap om hørselstekniske løsninger for barn
 • har bred kunnskap om spesielle forhold hos barn ved avstøp av øregang, ulike typer av ørepropper og proppeakustikk
 • har bred kunnskap om subjektive og objektive former for utbyttevurdering innen audiologisk habilitering av barn
 • har kjennskap til hvordan en kan bevisstgjøre barn med auditive vansker og deres foreldre om utnyttelse av egne ressurser i kommunikasjon med andre
 • har kjennskap til tversektorielt samarbeid i habilitering av barn

Ferdigheter

Studenten

 • kan følge basale smittevernsrutiner under undersøkelser og målinger
 • kan innhente en relevant anamnese i samarbeid med barnet og foreldrene
 • kan utføre forsvarlig otoskopering av barn og identifisere normale og avvikende forhold i øregang og på trommehinne
 • kan velge hensiktsmessige hørselsmålinger for barn, og tolke resultater i sammenheng
 • kan gi tilpassede pasientinstruksjoner, og kan innta en aktiv og engasjerende rolle under testing og samhandling med barn for valide testresultater
 • kan utføre subjektive og objektive hørselsmålinger av barn
 • kan gi råd til foreldre om kommunikasjonsstrategier spesielt egnet for barn
 • kan utforme en habiliteringsplan for barn med utgangspunkt i et biopsykososialt perspektiv
 • kan anvende relevant rådgivning for å veilede og gi råd til barn og foreldre
 • kan velge passende høreapparat, proppeakustisk tilkobling og tilleggsutstyr, og kan simulere en høreapparattilpasning på barn
 • kan gjennomføre objektive former for utbyttevurdering innen audiologisk habilitering
 • kan vurdere potensielle feilkilder ved testmetodikk og måleutstyr
 • kan gjennomføre enkel subjektiv og objektiv kalibrering av audiologisk måleutstyr
 • kan ivareta pasientens sikkerhet under undersøkelser og målinger

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst på egne væremåter, verdier, holdninger i møte med barn og deres foreldre
 • kan dokumentere og formidle sin faglige kunnskap på måter som er tilpasset målgruppen
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver selvstendig og ansvarlig, og vise evne til refleksjon og kritisk tekning
 • har innsikt i audiografenes yrkesetiske retningslinjer, og kan identifisere og reflektere over mulige etiske problemstillinger knyttet til arbeid med barn

Læringsformer og aktiviteter

 • Studentaktive læringsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Selvstudium
 • Læringsressurser formidlet via læringsplattform

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i ferdighetstrening
 • Deltakelse i læringsaktiviteter
 • Skriftlig innlevering Real Ear to Coupler Difference (RECD)

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en Individuell hjemmeeksamen på én uke Det avvikles ny/utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

Obligatoriske aktiviteter

Emnet har flere obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk tilstedeværelse (forberedelse til ferdighetstrening i klinisk vurdering, tiltak og oppfølging innen audiologisk habilitering): Det er krav om 80% obligatorisk tilstedeværelse på forberedelsestimer til ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20% og 40% vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær.Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40% vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.
 • Obligatorisk ferdighetstrening (klinisk vurdering, tiltak og oppfølging innen audiologisk habilitering): Det er krav om 100% tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Studenter som ikke gjennomfører ferdighetstreningen i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle ferdighetstreningen på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt ferdighetstrening, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål.
 • Skriftlige innleveringer (RECD): Dette er en skriftlig innlevering av lite omfang (400-1600 ord) hvor en skal vise Kunnskap og forståelse om gjennomføring, tolkning og nytteverdi av RECD- målinger, som er en metodisk tilnærming ved høreapparattilpasning på barn. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått følgende emner for å begynne på emnet:

 • AUT2200 Klinisk audiologi 2
 • AUT2201 Audiologisk grunnkurs 2

Studenten må ha bestått følgende emne for å kunne gå opp til eksamen:

 • AUT2202 Praksis 2

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD1003 4.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.06.2023

Innlevering
08.06.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU