course-details-portlet

AUT2203 - Klinisk audiologi 3

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Emnet gir studenten kunnskap om fysiologi og utredning av det perifer og det sentrale auditive system. Emne gir studenten kunnskap om (sentrale) auditive prosesseringsvansker ((C)APD) og auditiv nevropati spektrumforstyrrelse (ANSD). Emnet har både en teoretisk og praktisk tilnærming for å belyse ulike tema innen emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om fysiologien i sentrale auditive nervesystem
 • kan redegjøre for forskjeller mellom cochleær og retrocochleær patologi
 • har kunnskap om indikasjoner for måling av funksjon i det perifere og sentrale auditive system
 • har kunnskap om signalers egenskaper og anvendelse under måling av funksjon i det perifere og sentrale auditive system
 • har bred kunnskap om prinsipper bak audiologiske målinger av det perifere og sentrale auditive system
 • har kunnskap om instrumenter, utstyr og redskaper som brukes til fysiologiske målinger
 • har kunnskap om klinisk anvendelse av fysiologiske målinger
 • har kunnskap om ANSD og (C)APD som diagnose og hvilke konsekvenser tilstanden kan medføre
 • har kjennskap til forholdet mellom (C)APD og andre tilgrensende diagnoser
 • har bred kunnskap om prinsipper bak testing av ANSD og (C)APD
 • kjennskap til (re)habiliteringsforløp og tiltak ved ANSD og (C)APD
 • har bred kunnskap om pasientsikkerhet, basale smittevernsrutiner, relevante kvalitetssikringsmetoder, standarder og retningslinjer for måling av funksjon i det perifere og sentrale auditive system

Ferdigheter

Studenten:

 • kan følge basale smittevernsrutiner under undersøkelser og målinger
 • kan velge hensiktsmessige audiologiske målinger og tolke resultater i sammenheng
 • kan gjennomføre fysiologiske målinger med brukerens forutsetninger ivaretatt, og ta hensyn til ulike faktorer som har betydning for måleresultatene
 • kan gjennomføre og tolke aktuelle tester for (C)APD-utredning med brukerens forutsetninger ivaretatt
 • kan utføre og tolke målinger av monaural og binaural funksjon
 • kan utføre og tolke aktuelle målinger for tilstander i indre øret, i hørselsnerve, hjernestamme og høyere nivåer
 • kan formidle testresultater til pasienter og nærpersoner
 • kan vurdere potensielle feilkilder ved utstyr og målemetodikk

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i andre relevante profesjoners kompetanseområde som grunnlag for samarbeid
 • kan planlegge, dokumentere og formidle sin faglige kunnskap på måter som er tilpasset målgruppen

Læringsformer og aktiviteter

 • Studentaktive læringsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Laboratorieøvinger
 • Selvstudium
 • Læringsressurser formidlet via læringsplattform

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ferdighetstrening
 • Laboratorieøvinger
 • Laboratorierapport 1
 • Laboratorierapport 2
 • Laboratorierapport 3
 • Deltakelse i minikurs
 • Deltakelse i gruppebaserte læringsaktiviteter
 • Deltakelse i forberedelse til ferdighetstrening og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er individuell skoleeksamen med 50 flervalgsoppgaver (FVO). Det avvikles ny/utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller karakter F.

Emnet har flere obligatoriske aktiviteter:

 • Deltakelse i minikurs, gruppebaserte læringsaktiviteter og forberedelse til ferdighetstrening og laboratorieøvinger: Det er krav om 80% obligatorisk tilstedeværelse på minikurs, gruppebaserte læringsaktiviteter og forberedelsestimer til ferdighetstrening og laboratorieøvinger i emnet. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.
 • Obligatorisk ferdighetstrening og laboratorieøvinger i fysiologiske målinger og APD utredning: Det er krav om 100% tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening og laboratorieøvinger. Studenter som ikke gjennomfører ferdighetstreningen og laboratorieøvinger i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle aktiviteten på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt ferdighetstrening og laboratorieøvinger, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål.
 • Lab.rapporter: Skriftlige innleveringer av lite omfang (400-1600 ord) hvor en skal vise kunnskap og forståelse om gjennomføring, tolkning og nytteverdi av fysiologiske målinger og tester for utredning av APD. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Følgende emner må være bestått for å kunne begynne på emnet:

 • AUT1000 Audiologisk grunnkurs 1
 • AUT1001 Audiologi - Individ og samfunn 1
 • AUT1003 Audiologi - Individ og samfunn 2
 • AUT1002 Klinisk audiologi 1
 • AUT1004 Praksis 1
 • AUT2200 Klinisk audiologi 2
 • AUT2201 Audiologisk grunnkurs 2

For å avlegge eksamen må studenten har bestått følgende emne:

 • AUT2202 Praksis 2

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD1002 3.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 31.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 31
SL420 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU